Skip to main content

Opigno ระบบ LMS ฟรีสายพันธ์ Drupal

Opigno เป็นระบบบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ หรือ Learning Management System (LMS) พัฒนามาจากรากฐานของระบบซีเอ็มเอสยอดนิยมคือ Drupal ผู้ที่ผ่านการใช้งานระบบดรูปาลมาคงประทับใจในความสามารถของระบบ โดยเฉพาะความเร็วในการเข้าใช้งาน โปรแกรม Opigno LMS มีลิขสิทธิ์แบบโอเพ่นซอร์ส หน่วยงานสามารถนำไปติดตั้งใช้งานได้ฟรี

Subscribe to Opigno ระบบ LMS ฟรีสายพันธ์ Drupal