Skip to main content

Artica ระบบแอพพลิเคชั่นเซิร์ฟเวอร์สำเร็จรูปฟรี

Artica เป็นระบบแอพพลิเคชั่นเซิร์ฟเวอร์สำเร็จรูป มีลิขสิทธิแบบ OpenSource หรือเรียกว่า Appliances Open source project พัฒนาบนระบบปฏิบัติการ Debian Linux, Artica ทำงานในแนวคล้ายกับโครงการ Turnkey Linux (http://www.turnkeylinux.org) โดยระบบ Artica มีให้เลือกใช้งาน 4 ระบบ ดังนี้
1. Proxy Appliances
2. SMTP Appliances
3. Mail Appliances
4. NAS Appliance

Subscribe to Artica ระบบแอพพลิเคชั่นเซิร์ฟเวอร์สำเร็จรูปฟรี