Skip to main content
Streaming Media Server

สืบเนื่องมาจากความเร็วของอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน ทำให้หลายหน่วยงานหันมาสร้างหรือทำระบบบริการสถานีวิทยุและทีวีออนไลน์ โดยการทำในรูปแบบให้บริการเฉพาะภายในหน่วยงาน หรือการให้บริการผ่านเว็บไซต์สาธารณะ ขั้นตอนการทำจะไม่ขอกล่าวในที่นี้ บทความนี้ผู้เขียนขอแนะนำซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำสถานีวิทยุและสถานีทีวีออนไลน์ สำหรับท่านที่ยังไม่รู้จัก ตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน อาทิ เช่น Red5, Icecast, FreeCast, Windows Media Service, IIS Media Services, Wowza, Adobe Media Server, SHOUTcast เป็นต้น การที่จะเลือกทูลตัวใดขึ้นอยู่กับความพร้อมของทรัพยากรด้านฮาร์ดแวร์ งบประมาณ และความทีมงานในการดูแลระบบ Media Server ของหน่วยงาน ไว้ตอนหน้าจะแนะนำวิธีการติดตั้งระบบ Streaming Media Server ด้วยซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สใช้งานในหน่วยงาน

หมายเหตุ
สำหรับหน่วยงานที่มีระบบ e-Learning อยู่แล้ว สามารถนำมาประยุกต์ในการพัฒนาโครงการต่อยอด เป็นการสร้างระบบการเรียนรู้แบบ Streaming Online โดยการนำระบบวีดีโอการสอนผนวกกับระบบ LMS อย่าง Moodle, ATutor, e-Front หรือระบบแอลเอ็มเอสเชิงการค้าที่ใช้งานอยู่ได้เช่นกัน

ไฟล์เสียงและไฟล์วีดีโอที่ได้รับความนิยม
- Streaming Video (FLV, F4V, MP4, 3GP)
- Streaming Audio (MP3, F4A, M4A, AAC)

โปรโตคอลเกี่ยวกับไฟล์เสียงและวีดีโอ - RTP, RTSP, RTMP, RTMPT, RTMPS, RTMPE
RTP = Real-time Transport Protocol
RTSP= Real Time Streaming Protocol
RTMP = Real Time Messaging Protocol
RTCP = Real-time Control Protocol

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ตัวอย่างซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส และฟรีแวร์ สำหรับทำวิทยุและทีวีออนไลน์

1. Red5 Media Server (http://www.red5.org) ** Apache licensed media server **
Red5 is a leading open-source media streaming server implemented in Java , which provides services similar to those offered by the proprietary Adobe Flash Media Server


2. Icecast (http://icecast.org)
Icecast is a streaming media server which currently supports Ogg (Vorbis and Theora), Opus, WebM and MP3 audio streams.
It can be used to create an Internet radio station or a privately running jukebox and many things in between. It is very versatile in that new formats can be added relatively easily and supports open standards for communication and interaction.


3. FreeCast (http://www.freecast.org)
** Java application which allows peer-to-peer stream broadcast
FreeCast is a free software application which allows peer-to-peer streaming, sometimes called peercasting. It makes possible an audio (Ogg Vorbis) or video (Ogg Theora) stream broadcast to a large number of listeners from a simple DSL connection.


4. Flumotion (http://www.flumotion.net)
Flumotion Services, S.A. is a Spanish company based in Barcelona, which has developed a multiformat streaming media platform to publish audio and video content via the internet. It belongs to the Fluendo multimedia services group, involved in the creation of the GStreamer multimedia framework.


5. Kaltura (http://www.kaltura.org)
Kaltura is a New York-based software company founded in 2006. Kaltura states that their products allow publishers and content owners to publish, manage, monetize and analyze their video and other rich-media content. The main components of Kaltura's online video platform are based on software, enabling any site to add advanced video and rich-media capabilities.


6. Darwin Streaming Server (http://dss.macosforge.org)
Darwin Streaming Server (DSS) is an open source project intended for developers who need to stream QuickTime and MPEG-4 media on alternative platforms such as Mac, Windows, Linux, and Solaris, or those developers who need to extend and/or modify the existing streaming server code to fit their needs. Darwin Streaming Server is only supported by the open source community and is not eligible for technical support from Apple.


7. PeerCast (http://peercast.sourceforge.net, http://www.peercast.org)
PeerCast is an open source streaming media multicast tool introduced in 2006, . PeerCast uses peer-to-peer technology to minimize the necessary upload bandwidth for the original multicaster.


8. Windows Media Service (http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=12442 , http://blogs.iis.net/chriskno/archive/2007/08/13/comparing-web-servers-t...)
Windows Media Services (WMS) is a streaming media server from Microsoft that allows an administrator to generate streaming media (audio/video). Only Windows Media, JPEG, and MP3 formats are supported. WMS is the successor of NetShow Services


9. IIS Media Services (http://iis.net)
Extensions for the Windows IIS web server that deliver intelligent progressive downloads, Smooth Streaming, and HTTP Live Streaming


10. LIVE555 (http://www.live555.com)
LIVE555 Streaming Media is a set of open source (LGPL) C++ libraries for multimedia streaming. The libraries support open standards such as RTP/RTCP and RTSP for streaming, and can also manage video formats such as H.264, MPEG, VP8, and DV, and audio formats such as MPEG, AMR, AC-3 and Vorbis. It is designed in such a way that it can be easily extended to support more formats.


11. FreeJ (http://freej.dyne.org)
FreeJ is a modular video mixer for GNU/Linux systems, dubbed a "vision mixer" by the authors of the software. It is capable of real-time video manipulation, for amateur and professional uses. It can be used as an instrument in the fields of dance theater, veejaying, medical visualisation, and television. FreeJ supports the input of multiple layers of video footage, which can be filtered through special-effect-chains, and then mixed for output.


12. Logitech Media Server (http://www.mysqueezebox.com/download)
Logitech Media Server (formerly SlimServer, SqueezeCenter and Squeezebox Server) is a streaming audio server supported by Logitech (formerly Slim Devices), developed in particular to support their Squeezebox range of digital audio receivers.


13. QuickTime Broadcaster (http://www.apple.com/quicktime/broadcaster/) ** Free on OS X **
QuickTime Broadcaster is an audio and video RTP/RTSP server by Apple Inc. for Mac OS X. It is separate from Apple's QuickTime Streaming Server, as it is not a service daemon but a desktop application.


14. Firefly (http://fireflymediaserver.org)
Firefly Media Server (formerly mt-daapd) is an open-source audio media server (or daemon) for the Roku SoundBridge and iTunes. It serves media files using Roku Server Protocol (RSP) and Digital Audio Access Protocol (DAAP).

15. Sirannon (http://sirannon.atlantis.ugent.be)
Sirannon is a free, open source, media server and client. The goal is to aid in video research and experimental streaming. Sirannon allows the programmer to create a wide variety of media-handling components such as streaming, reading, writing, packetizing. By organizing these components in a workflow the programmer can create many applications such as a media server, media proxy or video tool. Sirannon was introduced at the ACM multimedia conference in October 2009 under its former name xStreamer.


16. Plex (https://plex.tv)
Plex organizes video, music and photos from personal media libraries and streams them to smart TVs, streaming boxes and mobile devices. It is a media player system and software suite consisting of many player applications for 10-foot user interfaces and an associated media server that organizes personal media stored on local devices.


17. VLC media player (https://videolan.org/vlc/)
VLC media player (commonly known as VLC) is a portable, free and open-source, cross-platform media player and streaming media server written by the VideoLAN project.


18. Tribler (http://tribler.org)
** Search and stream torrents **
Tribler is an open source peer-to-peer decentralized client with various features for watching videos online. The user interface of Tribler is very basic and focused on ease of use, instead of diversity of features.

19. PS3 Media Server (http://www.ps3mediaserver.org)
PS3 Media Server is a DLNA-compliant UPnP media server. Originally written to support the PlayStation 3, it has been expanded to support a range of other media renderers, including Xbox 360, various Samsung, Sony, Pioneer and Philips televisions, as well as portable devices


20. Helix DNA Server (https://helix-client.helixcommunity.org, http://www.realnetworks.com/helix/)
Helix DNA is a project to produce computer software that can play audio and video media in various formats, aid in producing such media, and serve them over a network. It is intended as a largely free and open source digital media framework that runs on numerous operating systems and processors (including mobile phones) and was started by RealNetworks which contributed much of the code.
The Helix Community is an open collaborative effort to develop and extend the Helix DNA platform


21. Steamcast (http://www.steamcast.com)
Steamcast is a freeware streaming media server that extends the capabilities of the Icecast2/SHOUTcast framework. The creators of Steamcast intend for the project to be format/codec agnostic and want to support as many encoding, listing (YP) and client systems as possible. Steamcast can function as an on-demand multimedia server as well as a web radio or internet radio broadcast server. With the use of NSV Steamcast can also be utilized as a live video streaming server.
Steamcast is currently available for Microsoft Windows, FreeBSD, and Linux.


22. TVersity Media Server (http://www.tversity.com)
TVersity Media Server partially open source, web-based media server
TVersity Media Server is a software package that allows a personal computer to stream content to UPnP devices, such as the Xbox 360, PlayStation 3, and Wii.
For example, the Xbox 360 does not support most codecs. TVersity Media Server transcodes the video on the PC into a compatible codec and then streams it to the device


23. Subsonic (http://subsonic.org)
Subsonic is a GPL, web-based media server
Subsonic is an open source, web-based media server. Because Subsonic was written in Java, it may be run on any operating system with Java support. Subsonic supports streaming to multiple clients simultaneously, and supports any streamable media (including MP3, AAC, and Ogg). Subsonic also supports on-the-fly media conversion (through the use of plugins) of most popular media formats, including WMA, FLAC, and more.


24. Ampache (http://ampache.github.io)
Ampache is a free software Web-based Audio file manager / web Media Server. The name is a play on the two words Amplifier and Apache. It was originally written to take advantage of Apache's Mod_mp3 but has since been adapted to use its own streaming method.


ซอฟต์แวร์เชิงการค้า (Commercial Streaming Media Server)
** ซอฟต์แวร์บางตัวได้ผันตัวเองการการบริการแบบโอเพ่นซอร์สมาก่อน

1. Wowza (Flash Media Server : FMS) (http://www.wowza.com) นิยม
Wowza Media Systems reduces the complexities of video and audio delivery with customizable software for organizations to build, deploy, and manage high-quality live and on-demand streaming solutions


2. Adobe Media Server (AMS) (https://www.adobe.com/support/flashmediaserver/)
Adobe Media Server is a proprietary data and media server from Adobe Systems (originally a Macromedia product). This server works with the Flash Player runtime to create media driven, multiuser RIAs (Rich Internet Applications). The server uses ActionScript 1, an ECMAScript based scripting language, for server-side logic. Prior to version 2, it was known as Flash Communication Server. Prior to version 5, it was known as Flash Media Server.


3. SHOUTcast (http://www.shoutcast.com) นิยม
** audio streaming (HTTP and/or multicast)
SHOUTcast is cross-platform proprietary software for streaming media over the Internet. The software, developed by Nullsoft, allows digital audio content, primarily in MP3 or HE-AAC format, to be broadcast to and from media player software, enabling the creation of Internet radio "stations".

4. Unreal Media Server (http://www.umediaserver.net/umediaserver)
Unreal Media Server is a software streaming server offering rich choice of live and on demand streaming functionality. It streams with variety of streaming protocols to deliver content to Flash Player, Silverlight, Windows Media Player, Unreal Media Player, mobile devices and Set-Top boxes


5. EvoStream Media Server (http://www.evostream.com)
EvoStream Media Server (EMS) is a multi-format, multi-protocol media server developed by EvoStream Inc. It supports delivery to media platforms such as Adobe Flash, Apple iOS devices and QuickTime, IPTV, Microsoft Silverlight, Android, BlackBerry, and other 3GPP devices into a single workflow.


6. Helix Universal Server (http://www.realnetworks.com/helix/streaming-media-server/)
Helix Universal Media Server is developed by RealNetworks and originates from the very first streaming media server originally developed by Progressive Networks in 1994.


7. Flussonic (http://www.flussonic.com)
Flussonic is one of the most advanced and scalable Media Servers on the market today. With easy-to-use administration, even novice users can setup streams and add points of distribution. From a single stream to full delivery networks, Flussonic is the choice of professionals operating on a global scale.


8. Panopto (http://www.panopto.com) ** Lecture recording **
Panopto is a software company that provides lecture recording, screencasting, video streaming, and video content management software, which is often used in E-learning environments.

--
รวบรวมโดย
Aj.Arnut Ruttanatirakul
(c) SysAdmin Knowledge
http://www.sysadmin.in.th
December,11 2014