Embedded Linux

ปัจจุบันมีผู้สร้างระบบปฏิบัติการลีนุกซ์แบบฝังตัว หรือ Embedded Linux หลายค่ายด้วยกัน ทำให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ทำงานภายใต้ระบบฝังตัวออกมาเป็นระยะๆ หลายค่ายมีการพัฒนาสร้างเป็น Firmware ฝังในอุปกรณ์เพื่อจำหน่ายให้ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ Router, WiFi Router, Firewall, NAS, NAC, IPS, CCTV, etc. โดยเขียนโปรแกรมฝังภายในแล้วสร้างกล่องสวยๆ มาครอบ (H/W Boxs) แล้วขายแพงแสนแพง คำถามถึงเวลาหรือยังที่คนไทยควรผลิตอุปกรณ์เหล่านี้มาจำหน่ายหรือใช้งานเอง แทนที่จะไปซื้อจากจีนแดงหรือต่างประเทศ ???

> แท้ที่จริงแล้วศักยภาพความสามารถโปรแกรมเมอร์เมืองไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก จะเห็นจากที่ไทยส่งแข่งขันระดับอาเซียน และระดับนานาชาติของเยาวชน และบุคคลากรไทยเราได้อันดับต้นๆ มาตลอด หน่วยงานภาครัฐควรมีการส่งเสริม ผลักดันสิ่งเหล่านี้มากกว่าที่จะไปซื้อแต่ของต่างชาติจนเป็นเสพติดนิยม เอาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

> ในระยะหลังมีฮาร์ดแวร์บ็อกสำเร็จรูป ที่สามารถสร้างสรรค์งานออกมาให้ทดลองแล็ปมากมาย อีกทั้ง ราคาไม่แพงจนเกินไป อาทิ เช่น Raspberry Pi (Model A, Model B), Arduino UnoBeagleBone Black Intel Galileo เป็นต้น

ใครควรใช้ระบบ Embedded Linux 
1. ครู/อาจารย์ที่สอนสายวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยากรคอมฯ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรายวิชาระบบปฏิบัติการ สถาปัตคอมฯ คอมพิวเตอร์อินเตอร์เฟส หรือวิชาเกี่ยวเนื่อง มีการสอนแล็ปผนวกกับภาษา C, C++, JAVA, Perl, หรือ Python เน้นเขียนเป็นโปรแกรมควบคุมระบบต่างๆ โดยซื้ออุกรณ์มาเพิ่มเติมให้ห้อง LABs
* มี หนังสือและ e-Book เกี่ยวกับระบบฝังตัวให้โหลดมากมาย หรือจะเรียนผ่าน YouTube โดยใช้คีเวิร์ด Embedded System, Embedded Linux ...
2. นักศึกษา ที่สนใจทำวิจัยหัวข้อเกี่ยวกับระบบฝังตัว สามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้
3. นักวิศวกรรม นักไอที ที่สนใจทดลองแล็ปเกี่ยวกับระบบฝังตัว เพื่อประยุกต์ใช้งานในระบบของตนเอง

ตัวอย่างระบบปฏิบัติการลีนุกซ์แบบฝังตัว (Embedded Linux)

1. DIET-PC (hhttp://sourceforge.net/projects/diet-pc/)
DIET-PC (DIskless Embedded Technology Personal Computer) is a software kit enabling IT professionals to build embedded Linux appliances based on commodity PC or Mac hardware and various commercial embedded appliances. The focus is on platform portability, OS fundamentals and developer friendliness, rather than the end-user UI. The distribution is intended primarily for desktop graphical appliances, particularly thin clients (using the X11/XDMCP, ICA, RDP, and RFB graphics protocols). Although originally a network-booting OS, DIET-PC works well with various forms of solid-state persistent storage and hence is no longer strictly "diskless". The project uses QEMU virtual machines running Debian Linux (under Windows) as self-contained development environments, and hence may also be of interest for its unusual (non-x86) QEMU

2. ELinOS (http://www.sysgo.com/products/elinos-embedded-linux/)
ELinOS is a commercial development environment for embedded Linux. It consists of a Linux distribution for the target embedded system and development tools for a development host computer. The development host computer usually is a standard desktop computer running Linux or Windows. The Linux system and the application software for the target device are both created on the development host.


3. eLux (http://www.unicon-software.com/en/products/elux/)
eLux is a hardware independent OS (operating system) for cloud-computing environments. It is based on a write protected file system and therefore secure against computer viruses and other malware without using special Antivirus Software. eLux™ has been continuously developed and enhanced for more than 13 years.
- Manual (PDF) > eLux NG Embedded Linux for Thin Clients Next Generation Version 1.34


4. LinuxCNC (http://www.linuxcnc.org)
LinuxCNC is a software system for computer control of machines such as milling machines, lathes, plasma cutters, cutting machines, robots, hexapods, etc.
LinuxCNC is Free software released under the terms of the GNU GPLv2 (General Public License version 2). LinuxCNC is precompiled with Ubuntu LTS (long term support) versions for ease of installation and longevity.


5. iMedia Embedded Linux (http://www.imedialinux.comhttp://resources.mini-box.com/online/embedded-os/linux/linux-page.html)
iMedia linux distro iTuner introduces a new category of linux distro: an hybrid between a small embedded linux distribution and full featured linux distribution.
While not having the restrictions of an embedded linux distro (like small range of hardware/architectures, non standard libraries,filesystems) it's still much more lighter in disk space and even on cpu and memory usage than a full featured linux distribution. Derived from our MediaboxOS streaming server and encoders platform we produced iMedia distribution which has the possibility to run on any hardware as a full linux distribution. A minimum install of Fedora Linux distribution is about 400Mb while iMedia is about 8Mb.


6. KaeilOS (http://www.kaeilos.com)
KaeilOS is an embedded linux GNU/GPL distribution composed of a collection of the best publicly available Open Source packages. Since 2013 is available as Yocto Project (OpenEmbedded core) project offering a wider selection of packages and recipes.

7. KaufKauf Slim Linux (http://slimlinux.kaufkauf.net/index.php?l=en)
KaufKauf Slim Linux is a Linux-based operating system that can be used with a Panel-PC, that is fully configured for the KaufKauf Shoppingmanager but can be used for other applications too. The KaufKauf Shoppingmanager Java application is designed in a way so that it can be used by a Panel-PC too. That means a small PC without any keyboard but with a touchscreen can be used without any problems as KaufKauf terminal. Such a terminal for an example can be mounted directly within the kitchen.


8. LEAF (http://leaf.sourceforge.net)
A secure, feature-rich, customizable embedded Linux network appliance for use in a variety of network topologies. Although it can be used in other ways; it's primarily used as a Internet gateway, router, firewall, and wireless access point.


9. LynxOS RTOS (http://www.lynuxworks.com/rtos/)
The LynxOS RTOS is a Unix-like real-time operating system from LynuxWorks (formerly "Lynx Real-Time Systems"). Sometimes known as the Lynx Operating System, LynxOS features full POSIX conformance and, more recently, Linux compatibility. LynxOS is mostly used in real-time embedded systems, in applications for avionics, aerospace, the military, industrial process control and telecommunications.


10. MontaVista Linux (Hard Hat Linux) (http://www.mvista.com)
MontaVista Software is a company that develops embedded Linux system software, development tools, and related software. Its products are targeted at other corporations developing embedded systems such as automotive electronics, communications equipment, mobile phones, and other electronics devices and infrastructure.


11. OpenWrt (https://openwrt.org)
OpenWrt is an operating system / embedded operating system based on the Linux kernel, and primarily used on embedded devices to route network traffic. The main components are the Linux kernel, util-linux, uClibc and BusyBox. All components have been optimized for size, to be small enough for fitting into the limited storage and memory available in home routers.

12 RTLinux


13. TimeSys (http://www.timesys.com)
Timesys is a privately owned company that helps software development teams build and maintain a custom Linux platform for a wide variety of embedded processors from semiconductor manufacturers such as Atmel, Freescale, Intel, Texas Instruments, and Xilinx.


14. TinyOS (http://www.tinyos.net)
TinyOS is an open source, BSD-licensed operating system designed for low-power wireless devices, such as those used in sensor networks, ubiquitous computing, personal area networks, smart buildings, and smart meters. A worldwide community from academia and industry use, develop, and support the operating system as well as its associated tools, averaging 35,000 downloads a year.


15. uClinux (http://www.uclinux.org)
μClinux was a fork of the Linux kernel for microcontrollers (in embedded systems) without a memory management unit (MMU). It was integrated into the main line of development as of 2.5.46 the project continues to develop patches and tools for microcontrollers. The letters "μC" are for "microcontroller": the name is pronounced "you-see-Linux", rather than pronouncing the letter mu as in Greek.


16. Voyage Linux (http://linux.voyage.hk)
Voyage Linux is Debian derived distribution that is best run on a x86 embedded platforms such as PC Engines ALIX/WRAP, Soekris 45xx/48xx/65xx and Atom-based boards.

Source:
http://en.wikipedia.org/wiki/Linux_on_embedded_systems
http://en.wikipedia.org/wiki/Embedded_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Embedded_Linux
http://en.wikipedia.org/wiki/Embedded_Linux
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_operating_systems#Embedded
http://elinux.org/RaspberryPi_Comparison
http://en.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
http://www.linuxdevices.com/category/hardware/

--
Write by A.Arnut Ruttanatirakul
(c) http://www.sysadmin.in.th
June 13 June 14