Skip to main content
Ubuntu Server for cloud

Ubuntu รีลิส 12.04 LTS และ 13.04  ได้ทำการฝังส่วนของ OpenStack  มาเรียบร้อยละทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นมากมาย สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.ubuntu.com/download/cloud

วิธีการติดตั้งและการปรับแต่งเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ http://www.ubuntu.com/download/cloud/install-ubuntu-cloud