สแกนหา wi-fi ด้วย Arduio

สแกนหา wi-fi ด้วย Arduino
ขั้นตอน
1. ต่อสาย Arduino เข้ากับ PC
2. เขียนโค้ดดังนี้
WiFiScan.ino

/*
    This sketch demonstrates how to scan WiFi networks.
    The API is almost the same as with the WiFi Shield library,
    the most obvious difference being the different file you need to include:
*/
#include "ESP8266WiFi.h"

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  // Set WiFi to station mode and disconnect from an AP if it was previously connected
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.disconnect();
  delay(100);

  Serial.println("Setup done");
}

void loop() {
  Serial.println("scan start");

  // WiFi.scanNetworks will return the number of networks found
  int n = WiFi.scanNetworks();
  Serial.println("scan done");
  if (n == 0) {
    Serial.println("no networks found");
  } else {
    Serial.print(n);
    Serial.println(" networks found");
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
      // Print SSID and RSSI for each network found
      Serial.print(i + 1);
      Serial.print(": ");
      Serial.print(WiFi.SSID(i));
      Serial.print(" (");
      Serial.print(WiFi.RSSI(i));
      Serial.print(")");
      Serial.println((WiFi.encryptionType(i) == ENC_TYPE_NONE) ? " " : "*");
      delay(10);
    }
  }
  Serial.println("");

  // Wait a bit before scanning again
  delay(5000);
}

3. ทำการคอมไพล์ทดสอบ

ScanWifi2
 

Tags