Skip to main content
แนวโน้มการใช้งานระบบปฏิบัติการเครือข่าย Network OS

ระบบปฏิบัติการเครือข่ายหรือ Network Operating System มีให้เลือกใช้งานจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นระบบ Unix, Windows Server, Linux Server, MAC OS X หรือ BSD Server โดยบทความนี้ขอแนะนำแนวโน้มการใช้งานระบบปฏิบัติการเครือข่าย NOS วิเคราะห์ข้อมูลโดย W3Techs ระบบปฏิบัติการค่าย Unix ได้รับความนิยม 66.8% ในขณะที่ระบบ Windows ได้รับความนิยม 33.3% (ข้อมูลวันที่ 6 ธันวาคม 2556)

โดยที่ระบบ Linux ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการย่อยสายยูนิกส์ได้รับความนิยมมาที่สุดประมาณ 47.3% รองลงมาเป็น BSD 1.6% ส่วน Darwin, HP-UX และ Solaris น้อยกว่า 0.1% กล่าวได้ว่าอนาคตของ Linux สดใสมากที่สุด

Unix Market position

สำหรับรายละเอียดการเลือกใช้งานระบบปฏิบัติการย่อยสาย Linux ระบบที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดคือ Debian 32.7%, Ubuntu 26.6%, CentOS 25.5%, Red Hat 8.5%, Fedora 2.5%, Gentoo 2.2%, SuSE 1.5% โดยระบบลีนุกซ์สามตัวที่น่าจับตาและใช้งานมากที่สุดคือ Debian, Ubuntu และ CentOS

Red Hat Market position

CentOS Market position

Ubuntu Market position

Debian Market position

แนวโน้มการเปลี่ยนใจมาใช้งาน CentOS Linux
1.26% ของเว็บที่ใช้งาน CentOS เคยใช้งาน Red Hat มาก่อน
0.70% ของเว็บที่ใช้งาน CentOS กลับไปใช้ RedHat

แนวโน้มการเปลี่ยนใจมาใช้งาน Ubuntu Linux
1.26% ของเว็บที่ใช้งาน Ubuntu เคยใช้งาน Debian มาก่อน
0.70% ของเว็บที่ใช้งาน Ubuntu กลับไปใช้ Debian

ภาพรวมโดยสรุป
ระบบปฏิบัติการที่ควรเลือกใช้งาน ฝั่งลีนุกซ์จะเป็น CentOS, Ubuntu, Debian, Red Hat, Fedora, SuSE ตามลำดับ ในการเลือกใช้งานขึ้นอยู่กับความถนัดและความชอบ เนื่องจากความสามารถใกล้ๆ กัน โดยระบบ Linux แต่ละสายพันธ์ล้วนมีคุณสมบัติโดดเด่นในตัวเอง การที่จะเลือกลีนุกซ์สายพันธ์ในใช้งานในองค์กร หรือใช้เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน (สำหรับผู้สอนหรือวิทยากร) ให้พิจารณาดังนี้
1. มีแหล่งข้อมูลศึกษาเพิ่มเติมมากแค่ไหน ทั้ง google, youtube, wikipedia, website, e-book หรือ book หากมีคู่มือภาษาไทยจะยิ่งดีมาก สำหรับท่านที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษ สำหรับในเมืองไทยเราแหล่งข้อมูลศึกษาเรียนรู้ที่มีมากก็จะเป็น CentOS และ Ubuntu

2. ความง่ายในการปรับแต่งค่าทางเครือข่าย (Network Configuration)
2.1 CentOS
/etc/sysconfig/network (Hostname, Gateway)
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 (IP Address)
/etc/resolv.conf (DNS)
/etc/hosts (Host file)

2.2 Ubuntu
/etc/hostname (Hostname)
/etc/network/interfaces (IP Address, Gateway)
/etc/resolv.conf (DNS)
/etc/hosts (Host file)

3. ความสะดวกในการติดตั้งแพ็กเกจ ทั้งสองตัวง่ายเหมือนกัน สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบอ๊อฟไลน์และแบบออนไลน์
3.1 CentOS Linux
> Offline package installation
rpm -ivh package_name
> Online package installation
yum install package_name เช่น yum install mysql-server -y
- Group install
yum groupinstall 'Group_name' เช่น yum groupinstall 'Web Server' -y

3.2 Ubuntu Linux
> Offline package installation
sudo dpkg -i package_name.deb

> Online package installation
apt-get install package_name เช่น apt-get install apache2
sudo aptitude package_name เช่น aptitude install apache2
- Group install
tasksel

4. สถาปัตยากรรม และชนิดของดิสก์ที่สามารถติดตั้งระบบได้

5. ความต้องการของตลาดแรงงาน ในข้อนี้ตลาดของ CentOS ที่มาจากสาย RedHat ได้รับการยอมรับในองค์กรระดับกลางและองค์กรขนาดใหญ่มากกว่า เนื่องจากพัฒนามาจากระบบ Red Hat อีกทั้ง SysAdmin ที่ต้องการเป็นผู้เชียวชาญสามารถสอบ Certificate ค่าย Red Hat คือ RHEL, RHCT, เพื่อยกระดับความสามารถ แต่ในขณะเดียวกันในระยะหลัง Ubuntu Server ก็ได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน เห็นได้จากมีผู้ใช้งานกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน

6. ในด้านของความปลอดภัย (Security) ขึ้นอยู่ความความสามารถของผู้ดูแลระบบ SysAdmin เป็นหลักว่ามี Skills ลึกซึ้งขนาดไหน แน่นอนในการเรียนรู้ระบบ Linux มีความจำเป็นต้องเรียนรู้การใช้งานทางบรรทัดคำสั่ง Linux Command ซึ่งลีนุกซ์แต่ละค่ายมีคำสั่งที่ใกล้เคียงกัน

แล้วว่าๆ จะเขียนให้อ่านต่อไป
โชคดี ให้สนุกกับการอยู่ในโลกของระบบปฏิบัติการเครือข่าในนาม Linux

ที่มาข้อมูล
- http://w3techs.com/technologies/details/os-unix/all/all

--
Write by A.Arnut Ruttanatirakul
(c) 2013 by SysAdmin Knowledge
http://www.sysadmin.in.th
December 06, 2013