การติดตั้ง FTP Server บน CentOS

1. ติดตั้ง FTP Server ด้วยคำสั่ง yum groupinstall 'FTP server'

[root@ldap SYSADMIN]# yum groupinstall 'FTP server' -y
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: mirrors.thzhost.com
* epel: mirrors.thzhost.com
* extras: mirrors.thzhost.com
* updates: mirrors.thzhost.com
Setting up Group Process
Checking for new repos for mirrors
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package vsftpd.x86_64 0:2.2.2-11.el6_4.1 will be installed
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

================================================================================
Package Arch Version Repository Size
================================================================================
Installing:
vsftpd x86_64 2.2.2-11.el6_4.1 base 151 k

Transaction Summary
================================================================================
Install 1 Package(s)

Total download size: 151 k
Installed size: 331 k
Downloading Packages:
vsftpd-2.2.2-11.el6_4.1.x86_64.rpm | 151 kB 00:00
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
Installing : vsftpd-2.2.2-11.el6_4.1.x86_64 1/1
Verifying : vsftpd-2.2.2-11.el6_4.1.x86_64 1/1

Installed:
vsftpd.x86_64 0:2.2.2-11.el6_4.1

Complete!

2. สั่งสต๊าทบริการ
[root@ldap ~]# service vsftpd start
Starting vsftpd for vsftpd: [ OK ]

3. กำหนดให้ FTP ทำงานตอนบู๊ทระบบ
[root@ldap ~]# chkconfig vsftpd on
[root@ldap ~]# chkconfig --list vsftpd
vsftpd 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off

4. ทดสอบเรียกใช้งานด้วยรูปแบบ
ftp://IP_Address
ftp://192.168.1.20