Skip to main content
โลกของ Virtualization. 86% เซิร์ฟเวอร์ยังใช้ซีพียูตระกูล x86 อยู่

โลกของ Virtualization. 86% เซิร์ฟเวอร์ยังใช้ซีพียูตระกูล x86 อยู่ โดย VirtualBox ยังมีผู้ใช้งานอันดับต้นๆที่ถูกเลือกใช้งาน ในขณะเดียวกัน Microsoft Azure (Hyper-V) เริ่มขึ้นเป็นผู้นำด้านนี้นำหน้า vmware
Source: Gartner (August 2016)
Magic Quadrant for x86 Server Virtualization Infrastructure

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gartner.com/doc/reprints?ct=160707&id=1-3B9FAM0&st=sb