การติดตั้ง MySQL Server บน CentOS 6.5

การติดตั้ง MySQL Server บน CentOS 6.5 arnut Sat, 02/16/2019 - 19:41
การติดตั้ง MySQL Server บน CentOS 6.5

การติดตั้ง MySQL Server บน CentOS 6.5

1. สั่งติดตั้งด้วยคำสั่ง groupinstall
[root@ldap ~]# yum groupinstall 'MySQL Database server' -y
[root@ldap ~]# yum groupinstall 'MySQL Database client' -y

Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: mirrors.thzhost.com
* epel: mirror.nus.edu.sg
* extras: mirrors.thzhost.com
* updates: mirrors.thzhost.com
Setting up Group Process
Checking for new repos for mirrors
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package mysql-server.x86_64 0:5.1.73-3.el6_5 will be installed
--> Processing Dependency: mysql = 5.1.73-3.el6_5 for package: mysql-server-5.1.73-3.el6_5.x86_64
--> Processing Dependency: perl-DBI for package: mysql-server-5.1.73-3.el6_5.x86_64
--> Processing Dependency: perl-DBD-MySQL for package: mysql-server-5.1.73-3.el6_5.x86_64
--> Processing Dependency: perl(DBI) for package: mysql-server-5.1.73-3.el6_5.x86_64
--> Running transaction check
---> Package mysql.x86_64 0:5.1.73-3.el6_5 will be installed
---> Package perl-DBD-MySQL.x86_64 0:4.013-3.el6 will be installed
---> Package perl-DBI.x86_64 0:1.609-4.el6 will be installed
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

================================================================================
Package Arch Version Repository Size
================================================================================
Installing:
mysql-server x86_64 5.1.73-3.el6_5 updates 8.6 M
Installing for dependencies:
mysql x86_64 5.1.73-3.el6_5 updates 894 k
perl-DBD-MySQL x86_64 4.013-3.el6 base 134 k
perl-DBI x86_64 1.609-4.el6 base 705 k

Transaction Summary
================================================================================
Install 4 Package(s)

Total download size: 10 M
Installed size: 29 M
Downloading Packages:
(1/4): mysql-5.1.73-3.el6_5.x86_64.rpm | 894 kB 00:01
(2/4): mysql-server-5.1.73-3.el6_5.x86_64.rpm | 8.6 MB 00:15
(3/4): perl-DBD-MySQL-4.013-3.el6.x86_64.rpm | 134 kB 00:00
(4/4): perl-DBI-1.609-4.el6.x86_64.rpm | 705 kB 00:01
--------------------------------------------------------------------------------
Total 563 kB/s | 10 MB 00:18
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
Installing : perl-DBI-1.609-4.el6.x86_64 1/4
Installing : perl-DBD-MySQL-4.013-3.el6.x86_64 2/4
Installing : mysql-5.1.73-3.el6_5.x86_64 3/4
Installing : mysql-server-5.1.73-3.el6_5.x86_64 4/4
Verifying : perl-DBD-MySQL-4.013-3.el6.x86_64 1/4
Verifying : mysql-server-5.1.73-3.el6_5.x86_64 2/4
Verifying : mysql-5.1.73-3.el6_5.x86_64 3/4
Verifying : perl-DBI-1.609-4.el6.x86_64 4/4

Installed:
mysql-server.x86_64 0:5.1.73-3.el6_5

Dependency Installed:
mysql.x86_64 0:5.1.73-3.el6_5 perl-DBD-MySQL.x86_64 0:4.013-3.el6
perl-DBI.x86_64 0:1.609-4.el6

Complete!

2. สั่งสต๊าทบริการ
[root@ldap ~]# service mysqld start
Initializing MySQL database: Installing MySQL system tables...
OK
Filling help tables...
OK

To start mysqld at boot time you have to copy
support-files/mysql.server to the right place for your system

PLEASE REMEMBER TO SET A PASSWORD FOR THE MySQL root USER !
To do so, start the server, then issue the following commands:

/usr/bin/mysqladmin -u root password 'new-password'
/usr/bin/mysqladmin -u root -h ldap password 'new-password'

Alternatively you can run:
/usr/bin/mysql_secure_installation

which will also give you the option of removing the test
databases and anonymous user created by default. This is
strongly recommended for production servers.

See the manual for more instructions.

You can start the MySQL daemon with:
cd /usr ; /usr/bin/mysqld_safe &

You can test the MySQL daemon with mysql-test-run.pl
cd /usr/mysql-test ; perl mysql-test-run.pl

Please report any problems with the /usr/bin/mysqlbug script!

[ OK ]
Starting mysqld: [ OK ]

3. กำหนดความปลอดภัยของระบบ
[root@ldap ~]# /usr/bin/mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MySQL
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MySQL to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MySQL, and
you haven't set the root password yet, the password will be blank,
so you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none): กด Enter
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password ensures that nobody can log into the MySQL
root user without the proper authorisation.

Set root password? [Y/n] y
New password: b> ***************
Re-enter new password: b>*************
Password updated successfully!

Reloading privilege tables..
... Success!

By default, a MySQL installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MySQL without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!

By default, MySQL comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MySQL
installation should now be secure.

Thanks for using MySQL!

4. กำหนดให้ MySQL Server ทำงานตอนบู๊ทระบบ
[root@ldap ~]# chkconfig mysqld on
[root@ldap ~]# chkconfig --list mysqld
mysqld 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off

5. ทดสอบเรียกใช้งานระบบ
[root@ldap ~]# mysql -u root -p
Enter password: *************
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 10
Server version: 5.1.73 Source distribution

Copyright (c) 2000, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
mysql> show databases;
+--------------------+
| Database |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql |
+--------------------+
2 rows in set (0.00 sec)
mysql> exit