Artica ระบบแอพพลิเคชั่นเซิร์ฟเวอร์สำเร็จรูปฟรี

Artica ระบบแอพพลิเคชั่นเซิร์ฟเวอร์สำเร็จรูปฟรี arnut Sat, 02/16/2019 - 19:06
Artica ระบบแอพพลิเคชั่นเซิร์ฟเวอร์สำเร็จรูปฟรี

Artica เป็นระบบแอพพลิเคชั่นเซิร์ฟเวอร์สำเร็จรูป มีลิขสิทธิแบบ OpenSource หรือเรียกว่า Appliances Open source project พัฒนาบนระบบปฏิบัติการ Debian Linux, Artica ทำงานในแนวคล้ายกับโครงการ Turnkey Linux (http://www.turnkeylinux.org) โดยระบบ Artica มีให้เลือกใช้งาน 4 ระบบ ดังนี้
1. Proxy Appliances
2. SMTP Appliances
3. Mail Appliances
4. NAS Appliance

โดยตัวติดตั้งมีให้เลือก 3 รูปแบบย่อย คือ 1) แบบ ISO 2) แบบ ESXi Virtual appliance และ 3) แบบ XenServer Virtual appliance ทั้งนี้ในการเลือกใช้งานขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ดูแลระบบ และเครื่องแม่ข่ายที่ต้องการติดตั้ง ระบบใช้เวลาติดตั้งประมาณ 10-30 นาทีต่อระบบ นับว่ารวดเร็วมากๆ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ http://www.artica.fr

รายละเอียดคร่าวๆ แต่ละระบบ

1. Web Proxy / Web filtering เป็นระบบเว็บแคชหรือพร็อกซี่ สำหรับเก็บบันทึกการใช้งานเว็บไซต์ +ระบบเว็บฟิลเตอร์ อีกทั้งสามารถเชื่อมแอคเคาน์ร่วมกับ Active Directory ได้ด้วย


2. Mail/Groupware systems ระบบจัดการเมล์องค์กรและระบบการทำงานแบบกลุ่ม groupware มีให้เลือกสองระบบย่อยตามความชอบคือ
2.1 Zarafa appliance กรณีต้องการระบบเมล์และระบบการทำงานกลุ่ม Zarafa ความสามารถคล้ายๆ กับ MS Exchange, Zimbra Mail
2.2 Artica Mail appliance กรณีต้องการระบบเมล์ทั้งระบบ ภายในใช้ Postfix และ Cyrus-IMAP สามารถเปิดให้บริการลูกค้าได้หลายราย
2.3 Artica Postfix appliance กรณีต้องการใช้งาน SMTP อย่างเดียว ภายในใช้ Postfix และ anti-spam/antivirus


3. NAS/File sharing ใช้ทำระบบ Network Attached Storage หรือระบบแชร์ไฟล์ข้อมูลในองค์กรผ่านเครือข่ายสามารถผู้แอคเคาน์ร่วมกับ Active Directory ได้


4. Binaries setup ตัวติดตั้งมาตรฐานกรณีต้องการติดตั้งแพ็กเกจและสร้างระบบแอพลิเคชั่นเซิร์ฟเวอร์เอง

สรุป
จากที่ทดลองติดตั้งใช้งาน นับเป็นระบบแอพลิเคชั่นเซิร์ฟเวอร์ที่น่าใช้งานทีเดียว ใช้เวลาติดตั้งไม่กีนาทีก็ได้ระบบแล้ว สามารถเลือกติดตั้งได้แบบเดี่ยวๆ หรือติดตั้งผ่านโปรแกรม Virtualization อย่าง VMWare, XenServer ความสามารถโดยรวมใช้งานได้ดีทีเดียว
** ในการติดตั้งใช้งานจริง ควรศึกษาความรู้ด้านความปลอดภัยระบบเพิ่มเติม สามารถศึกษาจากฐานความรู้ Debian Linux หรือ Ubuntu Server **

ที่มา
http://www.artica.fr/index.php

โชคดีในการติดตั้งระบบ และศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ :)

 


Write by Arnut Ruttanatirakul, Ph.D.
(c) 2014 by http://www.sysadmin.in.th
August 04, 2014