Skip to main content

รู้จัก Mahara ePortfolio ระบบแฟ้มสะสมงานฟรีน่าใช้งาน

Mahara เป็นระบบสำหรับทำแฟ้มบันทึกผลงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Portfolio นิยมเรียกชื่อย่อๆ ว่า ePortfolio มาฮาร่าสามารถทำการสร้างและเก็บบันทึกกิจกรรมประจำวันต่างๆ แทนการจดในสมุดบันทึก โดยผู้บันทึกสามารถทำการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่บันทึกได้ แนวทางคล้ายกับการเขียนบล็อคทั่วไป แต่มาฮาร่ามีความสามารถมากกว่าบล็อคธรรมดาหลายอย่าง อีกทั้งผู้ใช้งานสามารถผูกเข้ากับเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆ ได้อย่างง่ายดาย

การติดตั้ง Opigno LMS บน CentOS 6.5

Opigno เป็นระบบบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ หรือ Learning Management System (LMS) พัฒนามาจากรากฐานของระบบซีเอ็มเอสยอดนิยมคือ Drupal ผู้ที่ผ่านการใช้งานระบบดรูปาลมาคงประทับใจในความสามารถของระบบ โดยเฉพาะความเร็วในการเข้าใช้งาน โปรแกรม Opigno LMS มีลิขสิทธิ์แบบโอเพ่นซอร์ส หน่วยงานสามารถนำไปติดตั้งใช้งานได้ฟรี
>> ทำความรู้จัก Opigno ระบบ LMS ฟรีสายพันธ์ Drupal

ทูลบริหารจัดการไฟล์บันทึกเหตุการการณ์ฟรี (Open Source Logs Management Tools)

ทูลบริหารจัดการไฟล์บันทึกเหตุการการณ์ฟรี (Open Source Logs Management Tools)


- logstash (http://logstash.net)
logstash is a tool for managing events and logs. You can use it to collect logs, parse them, and store them for later use (like, for searching). Speaking of searching, logstash comes with a web interface for searching and drilling into all of your logs.

การติดตั้งและทดสอบเขียนภาษา C และ C++

ภาษา C และ C++ เป็นภาษาทางการเขียนโปรแกรมใช้สำหรับปูรากฐานให้ผู้เรียนที่เรียนสายคอมพิวเตอร์/ไอทีรู้จักรูปแบบวิธีการเขียนโปรแกรม (Basic syntax) อาทิ ชนิดข้อมูลและการกำหนดตัวแปร (Variables and types) การกำหนดค่าคงที่ (Constants) ตัวดำเนินการ (Operator) การป้อนค่าและแสดงผลลัพธ์ (Input/Output) การควบคุมการทำงาน (Control Structures) การสร้างฟังก์ชั่น (Function) การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming : OOP) เป็นต้น

การจัดการบริการบน CentOS Linux 7.0 ด้วย Systemd

การจัดการบริการหรือ Services บนระบบปฏิบัติการ CentOS Linux รีลีสเก่าๆ (CentOS 6.x ลงมา) ในการจัดการบริการต่างๆ จะใช้รูปแบบดังนี้
การเปิดและปิดบริการ
# service service_name start/stop/restart

การเปิดใช้งานบนบู๊ตระบบ
# chkconfig service_name on/off
# chkconfig -list

แนวทางในการเลือกชนิดเซิร์ฟเวอร์ในขั้นตอนการติดตั้ง CentOS Linux 7.0

ในขณะติดตั้งระบบปฏิบัติการ CentOS Linux 7.0 ระบบจะให้เลือกว่าเราต้องการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ประเภทใด ซึ่งนับว่าสะดวกกว่าอดีตมากพอสมควร ดังนั้นผู้ดูแลระบบ (SysAdmin) จำเป็นต้องเลือกชนิดการติดตั้งว่าต้องการเซิร์ฟเวอร์ประเภทไหน โดยสรุปวิธีการเลือกแพ็กเกจในการติดตั้งได้ 9 ประเภทดังนี้
1. Minimal Install - เลือกตัวติดตั้งแบบน้อยที่สุด ควบคุมผ่านทาง Terminal
2. Infrastructure Server - สำหรับบริหารระบบโครงสร้างพื้นฐาน มีเซิร์ฟเวอร์ให้เลือกมากมาย
3. File and Printer Server - สำหรับทำระบบ File Server และ Printer Server

เปลี่ยนแปลงห้องเก็บ image file ของ VirtualBox

1. คลิกที่เมนู File > Preference

2. คลิกเลือกที่ Default Machine Folder เลือกห้องเก็บ image file ใหม่ที่ต้องการ

Note.
ค่าปกติจะเป็น C:\Users\user_name\VirtualBox VMs

การทำ Auto Login ใน Windows Server 2008

การทำ Auto Login ใน Windows Server 2008

1. กด Start > Run

2. พิมพ์คำสั่ง control userpasswords2

3. คลิกยกเลิกที่ [ ] Users must enter a user name and password to use this computer

4. คลิกปุ่ม OK

5. กำหนดรหัสผ่าน

การตรวจสอบเวอร์ชั่นของ PHP

การตรวจสอบเวอร์ชั่นของ PHP

[root@moodle ~]# php -v
PHP 5.5.15 (cli) (built: Jul 24 2014 10:15:34)
Copyright (c) 1997-2014 The PHP Group
Zend Engine v2.5.0, Copyright (c) 1998-2014 Zend Technologies
with Zend OPcache v7.0.4-dev, Copyright (c) 1999-2014, by Zend Technologies

Subscribe to