แก้ไข Linux Console Message

แก้ไข Linux Console Message

แก้ไขข้อความต้อนรับสู่ระบบ Linux
1. แก้ไขไฟล์ /etc/issue
[root@cloud01 ~]# vi /etc/issue

2. พิพม์ข้อความที่ต้องการ
=================================

CMS CENTRALIZED LOG SERVER
IP : 192.168.1.40/24
===================================

3. คัดลอกไฟล์ issue ทับไฟล์ issue.net
[root@cloud01 ~]# cp /etc/issue /etc/issue.net
ตอบ y

4. พิมพ์ logout เพื่อดูผล

ลิงค์เกี่ยวเนื่อง
- เปลี่ยนแปลงหน้า Console ลีนุกซ์