การเปลี่ยนรหัสผ่าน root ของ Ubuntu

การเปลี่ยนรหัสผ่าน root ของ Ubuntu สามารถทำได้หลายวิธีเช่น

วิธีที่ 1 ทราบรหัสผ่าน root
arnut@ubuntu:~$ sudo passwd root
กำหนดและยืนยันรหัสผ่านใหม่

ทดสอบเข้าใช้ด้วยคำสั่ง su root หรือ su -
arnut@ubuntu:~$ su -
Password: ****** กำหนดรหัสผ่าน
root@ubuntu:~#