You are here

Squid Related Log Analysis Software

รู้จักซอฟต์แวร์ที่ใช้ดึงไฟล์ล็อกของ Squid proxy

Submitted by admin on Wed, 09/04/2013 - 11:16
รู้จักซอฟต์แวร์ที่ใช้ดึงไฟล์ล็อกของ Squid proxy

ในการดูแลระบบเครือข่ายในองค์กรปัจจุบันทุกองค์กรมีการเก็บบันทึกเหตุการณ์การเข้าใช้งานของผู้ใช้งาน ซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้เก็บบันทึกคือ Squid ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ฝั่ง OpenSource สามารถนำไปติดตั้งใช้งานได้ฟรี

Subscribe to RSS - Squid Related Log Analysis Software