Log File Navigator

ตรวจสอบไฟล์บันทึกเหตุการณ์อย่างง่ายด้วย Log File Navigator (lnav)

Log File Navigator

Log File Navigator (lnav) เป็นโปรแกรมสำหรับตรวจสอบไฟล์บันทึกเหตุการณ์ (Log Files) บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ผ่านบรรทัดคำสั่ง ทำงานคล้ายๆ กับ Event Viewer บนระบบ Windows สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของระบบ การเข้าใช้งานขอผู้ใช้ การสร้าง histograms ของข้อความในช่วงเวลาต่าง นับเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ SysAdmin ทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกรณีเกิดปัญหา

advanced log file viewer for the small-scale

Subscribe to RSS - Log File Navigator