โค้ด Scan Port เครือข่ายด้วยภาษา PHP

โค้ด Scan Port เครือข่ายด้วยภาษา PHP

โค้ด Scan Port เครือข่ายด้วยภาษา PHP

ตัวอย่าง โค้ด Scan Port เครือข่ายด้วยภาษา PHP

<form method="post" >
ป้อน Domain/IP:
<input type="text" name="domain" />
<input type="submit" value="Scan โลด" />
</form>
<br />

<?php
if(!empty($_POST['domain'])) {
// ระบุพอร์ตที่ต้องการสะแกนตรวจสอบ
$ports = array(21, 22, 23, 25, 53, 80, 110, 1433, 3306);

Subscribe to RSS - โค้ด Scan Port เครือข่ายด้วยภาษา PHP