Windows Network Command

Windows Network Command

Windows Network Command
-------------------------
Arp > ตรวจสอบหมายเลข MAC Address

Finger > ตรวจสอบรายละเอียดผู้ใช้งาน

Hostname > ตรวจสอบชื่อเครื่อง

Ipconfig > ตรวจสอบรายละเอียดไอพีแอดเดรส (บนลีนุกซ์ใช้ ipconfig , ip addr)

Pathping > แกะรอยการปิง

Ping > ตรวจสอบโฮสต์ปลายทาง

Nbtstat

Net > ตรวจสอบรายละเอียดเครื่องลูกข่ายในเครือข่าย

Netstat > ตรวจสอบสถิติ

Nslookup > ตรวจสอบดีเอ็นเอส

Route > ตรวจสอบตารางเร้าท์ติ้ง
Tracert and Traceroute > แกะรอยเครือข่าย

Subscribe to RSS - Windows Network Command