ติดตั้ง EPEL Repository บน CentOS 7

ติดตั้ง EPEL Repository บน CentOS 7

1. ตรวจสอบเวอร์ชั่นของ CentOS ปัจจุบัน

[root@openstack ~]# cat /etc/centos-release
CentOS Linux release 7.1.1503 (Core)

2. ทำการติดตั้งดังนี้
yum install http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-5.noarch.rpm
หรือ
rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-5.noarch.rpm

Subscribe to RSS - ติดตั้ง EPEL Repository บน CentOS 7