ไฟล์ต้นฉบับ CentOS-Base.repo ของ CentOS 6.4

CentOS-Base.repo, CentOS

# CentOS-Base.repo
#
# The mirror system uses the connecting IP address of the client and the
# update status of each mirror to pick mirrors that are updated to and
# geographically close to the client. You should use this for CentOS updates
# unless you are manually picking other mirrors.
#
# If the mirrorlist= does not work for you, as a fall back you can try the
# remarked out baseurl= line instead.
#
#

ปิดระบบและรีสต๊าท Linux

Shutdown System
[root@cloud01 ~]# shutdown -h now
[root@cloud01 ~]# halt
[root@cloud01 ~]# poweroff
[root@cloud01 ~]# init 0

Restart System
[root@cloud01 ~]# shutdown -r now
[root@cloud01 ~]# reboot
[root@cloud01 ~]# restart
[root@cloud01 ~]# init 6

แก้ไข Linux Console Message

แก้ไขข้อความต้อนรับสู่ระบบ Linux
1. แก้ไขไฟล์ /etc/issue
[root@cloud01 ~]# vi /etc/issue

2. พิพม์ข้อความที่ต้องการ
=================================

CMS CENTRALIZED LOG SERVER
IP : 192.168.1.40/24
===================================

3. คัดลอกไฟล์ issue ทับไฟล์ issue.net
[root@cloud01 ~]# cp /etc/issue /etc/issue.net
ตอบ y

4. พิมพ์ logout เพื่อดูผล

ลิงค์เกี่ยวเนื่อง
- เปลี่ยนแปลงหน้า Console ลีนุกซ์

Pages

Subscribe to SysAdmin RSS