ติดตั้งแพ็กเกจ phpMyAdmin บน CentOS 6

phpMyAdmin, CentOS 6

1. ติดตั้งแพ็กเกจ epel ก่อนเป้นอันดับแรก
CentOS 64 Bit
[root@cloud01 ~]# rpm – ivh http://www.mirrorservice.org/sites/dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_6...

CentOS 32 Bit
[root@cloud01 ~]# rpm -ivh http://www.mirrorservice.org/sites/dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/...

การติดตั้งแพ็กเกจ OpenOffice บน CentOS 6

การติดตั้งแพ็กเกจ OpenOffice บน CentOS 6
[root@cloud01 ~]# yum install openoffice.org-writer -y
[root@cloud01 ~]# yum install openoffice.org-calc -y
[root@cloud01 ~]# yum install openoffice.org-draw openoffice.org-impress -y

รวม Control Panel สำหรับบริหาร Virtualization Server

Free software / Open source (in alphabetical order)
- FOSVM (Free Open Source Virtual Machine manager): homepage | Uses php and bash scripts, monitors bandwidth, Version 0.03a. Last updated 2009-05-18.
- HyperVM: homepage AGPL V3
- MiniCloud: homepage | A set of client/server programs that provides similar functionality to the EC2 CLI tools for OpenVZ.

Pages

Subscribe to SysAdmin RSS