การติดตั้ง Web Server บน CentOS 6.4

Web Server, Apache, httpd

รู้จัก Web Server
เว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้บริการเก็บเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง World Wide Web สำหรับเผยแพร่ข้อมูลออกสู่โลกอิเทอร์เน็ต

ตรวจสอบการทำงานของไฟล์ SELINUX

SELINUX

คำสั่งในการตรวจสอบการทำงานของ SELINUX

[root@cloud01 ~]# selinuxenabled && echo enabled || echo disabled
disabled

หรือ

[root@cloud01 ~]# sestatus
SELinux status: disabled

หรือจะใช้คำสั่ง CAT

[root@cloud01 ~]# cat /etc/selinux/config

Tags: 

ดาวน์โหลดแพ็กเกจของ NetBSD

ดาวน์โหลดแพ็กเกจของ NetBSD

สามารถดาวน์โหลดแพ็กเกจของ NetBSD ระบบปฏิบัติการสายยูนิกซ์ได้ที่เว็บ
http://www.pkgsrc.se/
http://wiki.netbsd.org/pkgsrc/

Tags: 

บริหารจัดการซอฟต์แวร์บนกลุ่มเมฆด้วย Juju (ตอนที่ 1)

Juju

Juju เป็นทูลในการจัดการแพ็กเกจบนกลุ่มเมฆ (Deploy service) หากมองง่ายๆ คล้ายกับคำสั่ง yum บน Red Hat, CentOS หรือคำสั่ง apt-get บน Debian/Ubuntu โดยที่ Juju มีความสามารถทั้งติดตั้ง(Install) ปรับแต่ง (Configuration service) และจัดการบริการต่างๆ (manage) ได้อัตโนมัติ ทั้งนี้ Juju ยังรองรับทั้ง AWS, HP Cloud, OpenStack และ Azure รวมทั้งรองรับการทำงานบน MAAS - Metal as a Service ที่ใช้บน Ubuntu Cloud โดยเฉพาะ แหล่งแพ็กเกจที่ Juju ไปดึงมาอยู่ที่ Charm เปรียบเสมือนเวตมนต์ (ชุดคำสั่งในการติดตั้งและปรับแต่งในการติดตั้งแพ็กเกจแบบอัตโนมัติ ใช้เวลาไม่กี่วินาที)

Tags: 

Pages

Subscribe to SysAdmin RSS