Welcome to SysAdmin Knowledge based
การเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายองค์กร คงเป็นความไฝ่ฝันของหลายๆ คนไม่ว่าจะเป็นนินิตจบใหม่ หรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายงานมาสู่การเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายองค์กร จะว่าไปแล้วเป็นสายงานที่ท้าทายพอสมควร การทำงานจะทำเพื่อความชอบเพียงอย่างเดียวคงไม่ได้ บางท่านอาจทำด้วยใจรัก บางท่านทำเพราะโชคชะตาพาไป บางท่านทำเพราะอยากจะเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ให้ตัวเอง ไม่ว่าท่านจะเดินเข้ามาในสายงานนี้ด้วยวิธีใด สุดท้ายก็ต้องแบกรับภาระหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณในการดูแลระบบขององค์กรอยู่ดี การที่หน่วยงานแต่ละหน่วยงานจะรับพนักงานเข้าทำงานในสายผู้ดูแลระบบเครือข่ายนั้น จำเป็นต้องคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้ามาทำงาน และมีการพิจารณาอยู่หลายๆ ส่วนด้วยกัน ทั้งด้านเทคนิค ความรับผิดชอบ และการทำงานเป็นทีม

แนวทางการเก็บไฟล์ล็อกของหน่วยงาน

Submitted by admin on Sat, 10/05/2013 - 15:51

การเก็บไฟล์ล็อกของหน่วยงานมีแนวทางการทำอยู่ 4 แนวทางทั้งนี้ในการเลือกแนวทางใดขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงานและความรู้ความสามารถของผู้ดูแลระบบ (System Admin) เป็นหลัก

1. การซื้อกล่องเก็บไฟล์ล็อก (Hardware Log Files Box)

2. การเช่าซื้อระบบเก็บล็อกซ์ อาจใช้ผ่านระบบบริการผ่านเว็บหรือบริการผ่านเครือข่ายกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)

3. การใช้เซิร์ฟเวอร์เก็บล็อกสำเร็จรูป ผ่านทาง Server Package อาทิ เช่น ClearOS, pfSense, Zentyal, Endian, IPFire เป็นต้น

รู้จัก Syslog Agent สำหรับส่งไฟล์ล็อก Windows สู่ Linux

Submitted by admin on Sat, 10/05/2013 - 15:06

Agents ที่นิยมใช้ส่งไฟล์ล็อกซ์จากระบบ Windows Server ไปเก็บไว้ที่เครื่อง Centralized Logs ที่เป็นระบบลีนุกซ์

1. Snare, and Epilog
The Snare and Epilog agents, from InterSect Alliance, are considered to be the de-facto industry standard for eventlog and audit log collection.

WinSyslog เครื่องมือวิเคราะห์ไฟล์ล็อกบน Windows Server

Submitted by admin on Sat, 10/05/2013 - 14:54
WinSyslog, LogAnalyzer

การติดตั้งเครื่องมือวิเคราะห์ไฟล์ล็อกบน Windows Server สามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า WinSyslog อ่านรายละเอียดได้ที่
- http://www.winsyslog.com/en/

อ่านคู่มือการติดตั้งใช้งานได้ที่
- http://loganalyzer.adiscon.com/doc/install.html
- http://loganalyzer.adiscon.com/doc/manual.html

คู่มือใช้งาน RSyslog Windows Agent

Submitted by admin on Sat, 10/05/2013 - 14:48
Rsyslog Windows Agent

คู่มือใช้งาน RSyslog Windows Agent ทูลสำหรับส่งไฟล์ล็อกจากระบบ Windows สู่ Linux

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.rsyslog.com/wp-content/themes/rsyslog/manual/index.html

List of router or firewall distributions

Submitted by admin on Thu, 10/03/2013 - 02:08
List of router or firewall distributions

This is a list of operating system distributions designed for use as the operating system of a machine acting as a router and/or firewall.
visit knowledge on WikiPedia - http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_router_or_firewall_distributions

Pages

Subscribe to SysAdmin RSS