การตั้งค่าแสดงบรรทัด(Line Number) แบบถาวรบนเอดิเตอร์ vi/vim

เพิ่มการแสดงบรรทัด(Line Number) บนเอดิเตอร์ vi/vim

หลายท่านที่ใช้งานเอดิเตอร์ vi หรือ vim บนระบบปฏิบัติการ Linux หากต้องการเพิ่มการแสดงบรรทัด (Line Number) แบบถาวรสามารถเพิ่มเติมได้ดังนี้

กรณีใช้ VI
# vi /etc/virc
เพิ่มเติมบรรทัด
set nu

กรณีใช้ vim
# vim /etc/vimrc
เพิ่มเติมบรรทัด
set nu

ลิงค์ดาวน์โหลด Ubuntu 16.04 (Xenial Xerus)

ลิงค์ดาวน์โหลด Ubuntu 16.04 (Xenial Xerus)

ลิงค์ดาวน์โหลด Ubuntu 16.04 (Xenial Xerus)
- Desktop image
- 64-bit PC (AMD64) desktop image
- 32-bit PC (i386) desktop image
- 64-bit PC (AMD64) server install image
- 32-bit PC (i386) server install image

คลิกดาวน์โหลดอิมเมจไฟล์ต่างๆ ได้ที่ลิงค์ http://releases.ubuntu.com/16.04/

การติดตั้ง OpenStack ด้วย Packstack แบบ single node

OpenStack,Packstack

ทดสอบติดตั้งบน CentOS 7 minimal โดยใช้ OpenStack Mitaka : Openstack Packstack

ก่อนการติดตั้งให้ติดตั้งแพ็กเกจเหล่านี้ก่อน
Time Server / KVM HyperVisor / MariaDB Server
# yum install -y ntp
# yum install -y qemu-kvm libvirt virt-install bridge-utils
# yum install -y mariadb-server

การวิเคราะห์ Log Files แบบ Real-time ของ Application Server ด้วย AWstats

real-time logfile analyzer, AWstats

AWstats เป็นทูลในการวิเคราะห์ Log Files ของ Application Server อาทิ Web Server, Streamming Server, FTP Server, Proxy และ Mail Server แบบ Real-time มีขนาดเล็กและความเร็วในการใช้งาน แสดงผลในรูปแบบกราฟิก ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบการใช้งานได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ AWstats พัฒนามาแนว CGI จากภาษา PERL มีลิขสิทธิ์แบบ GPL สามารถนำไปติดตั้งใช้งานได้ฟรี อีกทั้งสามารถติดตั้งใช้งานได้ทั้งระบบ Linux Server และ Windows Server

การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบเครือข่ายแบบ Real-time ด้วย Netdata

Netdata, Real-time performance monitoring

Netdata เป็นทูลสำหรับตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ทางเครือข่าย/อุปกรณ์ในเครื่องแม่ข่ายแบบ Real-time ใช้ติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Linux สามารถใช้ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ อาทิ CPU, RAM, Disks, Network interfaces, Network QoS, UPS, Hardware sensors รวมทั้งแอพพลิเคชั่น (Apache, Nginx,MySQL, Bind, Postfix, Squid,...) และอุปกรณ์ที่สนับสนุน SNMP ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกใช้งานได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ระบบมีการพล็อตข้อมูลออกมาในรูปกราฟ ทำให้ง่ายแก่การตรวสอบ

Pages

Subscribe to SysAdmin RSS