การตรวจสอบแพ็กเกจที่ติดตั้งบน CentOS 7

การตรวจสอบแพ็กเกจที่ติดตั้งบน CentOS 7
[root@logs ~]# yum list installed หรือ
[root@logs ~]# yum list installed | less
Installed Packages
GeoIP.x86_64 1.5.0-13.el7 @base
NetworkManager.x86_64 1:1.12.0-8.el7_6 @updates
NetworkManager-libnm.x86_64 1:1.12.0-8.el7_6 @updates
NetworkManager-team.x86_64 1:1.12.0-8.el7_6 @updates
NetworkManager-tui.x86_64 1:1.12.0-8.el7_6 @updates
NetworkManager-wifi.x86_64 1:1.12.0-8.el7_6 @updates
PyYAML.x86_64 3.10-11.el7 @base
acl.x86_64 2.2.51-14.el7 @base
aic94xx-firmware.noarch 30-6.el7 @anaconda
alsa-firmware.noarch 1.0.28-2.el7 @anaconda
alsa-lib.x86_64 1.1.6-2.el7 @base
alsa-tools-firmware.x86_64 1.1.0-1.el7 @anaconda
apr.x86_64 1.4.8-3.el7_4.1 @base
apr-util.x86_64 1.5.2-6.el7 @base
arp-scan.x86_64 1.9.2-1.el7 @epel
atlas.x86_64 3.10.1-12.el7 @base
atlas-devel.x86_64 3.10.1-12.el7 @base
atomic.x86_64 1:1.22.1-26.gitb507039.el7.centos @extras
audit.x86_64 2.8.4-4.el7 @base
audit-libs.x86_64 2.8.4-4.el7 @base
audit-libs-python.x86_64 2.8.4-4.el7 @base
authconfig.x86_64 6.2.8-30.el7 @anaconda


ตรวจสอบแพ็กเกจที่ใช้งานอยู่
[root@logs ~]# yum list available หรือ
[root@logs ~]# yum list available | less

Available Packages
0ad.x86_64 0.0.22-1.el7 epel
0ad-data.noarch 0.0.22-1.el7 epel
0install.x86_64 2.11-1.el7 epel
2048-cli.x86_64 0.9.1-1.el7 epel
2048-cli-nocurses.x86_64 0.9.1-1.el7 epel
2ping.noarch 3.2.1-2.el7 epel
389-admin.x86_64 1.1.46-1.el7 epel
389-admin-console.noarch 1.1.12-1.el7 epel
389-admin-console-doc.noarch 1.1.12-1.el7 epel
389-adminutil.x86_64 1.1.21-2.el7 epel
389-adminutil-devel.x86_64 1.1.21-2.el7 epel
389-console.noarch 1.1.18-1.el7 epel
389-ds.noarch 1.2.2-6.el7 epel
389-ds-base.x86_64 1.3.8.4-18.el7_6 updates
389-ds-base-devel.x86_64 1.3.8.4-18.el7_6 updates
389-ds-base-libs.x86_64 1.3.8.4-18.el7_6 updates
389-ds-base-snmp.x86_64 1.3.8.4-18.el7_6 updates
389-ds-console.noarch 1.2.16-1.el7 epel
389-ds-console-doc.noarch 1.2.16-1.el7 epel


ตรวจสอบแพ็กเกจที่ผูกกับภาษา PHP
[root@logs ~]# yum list installed | grep -i php
php.x86_64 5.4.16-46.el7 @base
php-bcmath.x86_64 5.4.16-46.el7 @base
php-cli.x86_64 5.4.16-46.el7 @base
php-common.x86_64 5.4.16-46.el7 @base
php-fedora-autoloader.noarch 1.0.0-1.el7 @epel
php-gd.x86_64 5.4.16-46.el7 @base
php-mbstring.x86_64 5.4.16-46.el7 @base
php-mysql.x86_64 5.4.16-46.el7 @base
php-pdo.x86_64 5.4.16-46.el7 @base
php-pgsql.x86_64 5.4.16-46.el7 @base
php-php-gettext.noarch 1.0.12-1.el7 @epel
php-process.x86_64 5.4.16-46.el7 @base
php-tcpdf.noarch 6.2.26-1.el7 @epel
php-tcpdf-dejavu-sans-fonts.noarch 6.2.26-1.el7 @epel
php-tidy.x86_64 5.4.16-7.el7 @epel
php-xml.x86_64 5.4.16-46.el7 @base
phpMyAdmin.noarch 4.4.15.10-3.el7 @epel
phpPgAdmin.noarch 5.1-2.el7 @epel
ตรวจสอบแพ็กเกจที่ผูกกับภาษา Python
[root@logs ~]# yum list installed | grep -i python
audit-libs-python.x86_64 2.8.4-4.el7 @base
dbus-python.x86_64 1.1.1-9.el7 @anaconda
libselinux-python.x86_64 2.5-14.1.el7 @base
libsemanage-python.x86_64 2.5-14.el7 @base
newt-python.x86_64 0.52.15-4.el7 @anaconda
policycoreutils-python.x86_64 2.5-29.el7 @base
python.x86_64 2.7.5-76.el7 @base
python-IPy.noarch 0.75-6.el7 @base
python-backports.x86_64 1.0-8.el7 @base
python-backports-ssl_match_hostname.noarch
python-chardet.noarch 2.2.1-1.el7_1 @base
python-configobj.noarch 4.7.2-7.el7 @anaconda
python-dateutil.noarch 1.5-7.el7 @base
python-decorator.noarch 3.4.0-3.el7 @anaconda
python-devel.x86_64 2.7.5-76.el7 @base
python-docker-py.noarch 1:1.10.6-7.el7 @extras
python-docker-pycreds.noarch 1:0.3.0-7.el7 @extras
python-firewall.noarch 0.5.3-5.el7 @base
python-gobject-base.x86_64 3.22.0-1.el7_4.1 @updates
python-iniparse.noarch 0.4-9.el7 @anaconda
python-ipaddress.noarch 1.0.16-2.el7 @base
python-javapackages.noarch 3.4.1-11.el7 @base
python-libs.x86_64 2.7.5-76.el7 @base
python-linux-procfs.noarch 0.4.9-4.el7 @base
python-lxml.x86_64 3.2.1-4.el7 @base
python-perf.x86_64 3.10.0-957.1.3.el7 @updates
python-pycurl.x86_64 7.19.0-19.el7 @anaconda
python-pyudev.noarch 0.15-9.el7 @anaconda
python-requests.noarch 2.6.0-1.el7_1 @base
python-schedutils.x86_64 0.4-6.el7 @anaconda
python-setuptools.noarch 0.9.8-7.el7 @base
python-six.noarch 1.9.0-2.el7 @base
python-slip.noarch 0.4.0-4.el7 @base
python-slip-dbus.noarch 0.4.0-4.el7 @base
python-urlgrabber.noarch 3.10-9.el7 @base
python-urllib3.noarch 1.10.2-5.el7 @base
python-websocket-client.noarch 0.32.0-116.el7 @extras
python2-pip.noarch 8.1.2-6.el7 @epel
rpm-python.x86_64 4.11.3-35.el7 @base
Tags: