การปรับแต่ง Host name บน CentOS Linux

การปรับแต่ง Host name บน CentOS Linux พิมพ์คำสั่ง
[root@logs ~]# nmtui-hostname
แก้ไขชื่อเครื่องที่ต้องการ

การปรับแต่งอนเตอร์เฟสการ์ด
[root@logs ~]# nmtui-edit

การเปิด-ปิดใช้งานอินเตอร์เฟสการ์ด
[root@logs ~]# nmtui-connect

การตรวจสอบอินเตอร์เฟสการ์ด
ip a
ip a | grep inet
ifconfig enp0s3
ifconfig enp0s8

การทดสอบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ping google.com หรือ
ping -c2 google.com

การตรวจสอบรายละเอียดอินเตอร์เฟสการ์ด
ethtool enp0s3
mii-tool enp0s3