การเปลี่ยนรหัสผ่าน root ของ Ubuntu

การเปลี่ยนรหัสผ่าน root ของ Ubuntu สามารถทำได้หลายวิธีเช่น

วิธีที่ 1 ทราบรหัสผ่าน root
arnut@ubuntu:~$ sudo passwd root
กำหนดและยืนยันรหัสผ่านใหม่

ทดสอบเข้าใช้ด้วยคำสั่ง su root หรือ su -
arnut@ubuntu:~$ su -
Password: ****** กำหนดรหัสผ่าน
root@ubuntu:~#


วิธีที่ 2 ไม่ทราบรหัสผ่าน root ใช้คำสั่ง sudo bash หรือ sudo -s
arnut@ubuntu:~$ sudo bash หรือ
arnut@ubuntu:~$ sudo -s
กำหนดรหัสผ่นใหม่
arnut@ubuntu:~$ sudo passwd root
กำหนดและยืนยันรหัสผ่านใหม่

ทดสอบเข้าใช้ด้วยคำสั่ง su root หรือ su -
arnut@ubuntu:~$ su -
Password: ****** กำหนดรหัสผ่าน
root@ubuntu:~#


วิธีที่ 3 ไม่ทราบรหัสผ่าน root
บู๊ตเข้าระบบ ให้เลือก
Advanced Options for Ubuntu

เลือก
recovery mode:

เลือก
Root Drop into root shell prompt

ทำการ Remount the root with write access
mount -rw -o remount /

รีเซ็ต username or password
ls /home
passwd username
Enter new UNIX password: กำหนดรหัสใหม่
Retype new UNIX password: ยืนยันรหัสผ่าน

ออกจาก shell
exit

----
ที่มา:
https://www.cyberciti.biz/faq/ubuntu-linux-root-password-default-password/
https://askubuntu.com/questions/888810/forgot-my-root-password
https://itsfoss.com/how-to-hack-ubuntu-password/
https://www.unzeen.com/article/305/