การรีโมตเข้าควบคุม RHEL 8 ที่ใช้ NAT ด้วย PuTTY

RHEL8

* ในที่นี้ทดสอบโดยใช้ VirtualBox
1. ปรับโปรแกรม VirtualBox ให้
- คลิกที่ Guest OS ในที่นี้คือ RHEL8
- คลิกขวาเลือก Settings
- คลิกเลือก Network
- คลิกที่ NAT
- คลิกเลือกที่ Port Forwarding

2. คลิกเพิ่ม Rule กำหนด Host IP / Guest IP และพอร์ตตามภาพ

2. เข้าใช้งานทาง PuTTY
Hostname: 127.0.0.1
คลิก Open > ตอบ Yes

3. กำหนดชื่อเรียกและรหัสผ่าน เพื่อเข้าระบบ
login as: root
root@127.0.0.1's password: ******* รหัสผ่าน


--
Write by Dr.Arnut Ruttanatirakul
(c) 2018 by SysAdmin Knowledge
http://www.sysadmin.in.th
November 17, 2018
Tags: