ตรวจสอบฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานบนระบบ Linux ด้วย lshw

lshw

การตรวจสอบฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานบนระบบ Linux มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

ติดตั้งแพ็กเกต
yum install lshw lshw-gui -y

การตรวจสอบผ่านทางหน้าต่าง Terminal
พิมพ์คำสั่ง
lshw

กรณีต้องการส่งไฟล์ออก ให้สั่งดังนี้
lshw -html > /var/www/html/server-spec.html

ทดสอบ
http://IP_Address/server-spec.html
เช่น
http://192.168.1.25/server-spec.html

หมายเหตุ
ในกรณีติดตั้ง X Windows สามารถเรียกใช้งานผ่านทางแอพ Hardware Lister ได้เช่นกัน

Tags: