สคริปต์ตรวจสอบความเร็วระบบเครือข่าย (Network speed)

network speed

ทดสอบสร้างสคริปต์สำหรับตรวจสอบความเร็วระบบเครือข่าย (Network speed)

ขั้นตอน
1. สร้างไฟล์ net_speed.sh โดยใช้คำสั่ง vi
# vi net_speed.sh

2. เปลี่ยนโหมดไฟล์ให้สามารถคอมไพล์ได้
# chmod +x net_speed.sh

3. ทดสอบความเร็วบนอินเตอร์เฟซที่ต้องการ เช่น ทดสอบบนอินเตอร์เฟซ enp0s3
# ./net_speed.sh enp0s3

รายละเอียดในไฟล์มีดังนี้

#!/bin/bash

# This shell script shows the network speed, both received and transmitted.

# Usage: net_speed.sh interface
# e.g: net_speed.sh enp0s3 / eth0

# Global variables
interface=$1
received_bytes=""
old_received_bytes=""
transmitted_bytes=""
old_transmitted_bytes=""

# This function parses /proc/net/dev file searching for a line containing $interface data.
# Within that line, the first and ninth numbers after ':' are respectively the received and transmited bytes.
get_bytes()
{
line=$(cat /proc/net/dev | grep $interface | cut -d ':' -f 2 | awk '{print "received_bytes="$1, "transmitted_bytes="$9}')
eval $line
}

# Function which calculates the speed using actual and old byte number.
# Speed is shown in KByte per second when greater or equal than 1 KByte per second.
# This function should be called each second.
get_velocity()
{
value=$1
old_value=$2

let vel=$value-$old_value
let velKB=$vel/1024
if [ $velKB != 0 ];
then
echo -n "$velKB KB/s";
else
echo -n "$vel B/s";
fi
}

# Gets initial values.
get_bytes
old_received_bytes=$received_bytes
old_transmitted_bytes=$transmitted_bytes

# Shows a message and waits for one second.
echo "Starting...";
sleep 1;
echo "";

# Main loop. It will repeat forever.
while true;
do

# Get new transmitted and received byte number values.
get_bytes

# Calculates speeds.
vel_recv=$(get_velocity $received_bytes $old_received_bytes)
vel_trans=$(get_velocity $transmitted_bytes $old_transmitted_bytes)

# Shows results in the console.
echo -en "$interface DOWN:$vel_recv\tUP:$vel_trans\r"

# Update old values to perform new calculations.
old_received_bytes=$received_bytes
old_transmitted_bytes=$transmitted_bytes

# Waits one second.
sleep 1;

done

-------------------------------

ที่มา: Linux clues