การตรวจโปรเซสที่ใช้งาน RAM และ CPU มากที่สุด

การตรวจโปรเซสที่ใช้งาน RAM และ CPU มากที่สุด

การตรวจโปรเซสที่ใช้งาน RAM และ CPU มากที่สุด ผ่านบรรทัดคำสั่งโดยใช้คำสั่ง ps สามารถสั่งได้ดังนี้

ตรวจสอบการใช้งาน RAM
ps axo ruser,%mem,comm,pid,euser | sort -nr | head -n 10

ตรวจสอบการใช้งาน CPU
ps axo ruser,%cpu,comm,pid,euser | sort -nr | head -n 10

ตรวจสอบการใช้งาน CPU และ RAM
ps axo stat,euser,ruser,%mem,pid,%cpu,comm