ลิงค์ดาวน์โหลด Debian Linux แบบ Minimal

ลิงค์ดาวน์โหลด Debian Linux แบบ Minimal
Network install from a minimal CD
netinst CD image (generally 150-300 MB, varies by architecture)

https://www.debian.org/CD/netinst/

Tags: