การตั้งค่าแสดงบรรทัด(Line Number) แบบถาวรบนเอดิเตอร์ vi/vim

เพิ่มการแสดงบรรทัด(Line Number) บนเอดิเตอร์ vi/vim

หลายท่านที่ใช้งานเอดิเตอร์ vi หรือ vim บนระบบปฏิบัติการ Linux หากต้องการเพิ่มการแสดงบรรทัด (Line Number) แบบถาวรสามารถเพิ่มเติมได้ดังนี้

กรณีใช้ VI
# vi /etc/virc
เพิ่มเติมบรรทัด
set nu

กรณีใช้ vim
# vim /etc/vimrc
เพิ่มเติมบรรทัด
set nu