การติดตั้ง OpenStack ด้วย Packstack แบบ single node

OpenStack,Packstack

ทดสอบติดตั้งบน CentOS 7 minimal โดยใช้ OpenStack Mitaka : Openstack Packstack

ก่อนการติดตั้งให้ติดตั้งแพ็กเกจเหล่านี้ก่อน
Time Server / KVM HyperVisor / MariaDB Server
# yum install -y ntp
# yum install -y qemu-kvm libvirt virt-install bridge-utils
# yum install -y mariadb-server


ติดตั้ง OpenStack ด้วย Packstack แบบ single node โดยใช้คำสั่งต่างๆ ดังนี้
# yum install -y epel-release
# yum install -y https://rdoproject.org/repos/rdo-release.rpm
# yum install -y centos-release-openstack-mitaka
# yum update
# yum install -y openstack-packstack
# packstack --allinone

ที่มา:
- https://www.rdoproject.org/install/quickstart/
- http://www.server-world.info/en/note?os=CentOS_7&p=openstack_mitaka2&f=11