การตรวจสอบ Runlevel ที่ใช้งานอยู่บน CentOS 7

การตรวจสอบ Runlevel ที่ใช้งานอยู่

การตรวจสอบ Runlevel ที่ใช้งานอยู่ สามารถตรวจสอบได้ดังนี้

[root@sysadmin ~]# runlevel
N 3

[root@sysadmin ~]# systemctl get-default
multi-user.target

[root@sysadmin ~]# ll /etc/systemd/system/default.target
lrwxrwxrwx. 1 root root 37 Jun 9 16:28 /etc/systemd/system/default.target -> /lib/systemd/system/multi-user.target

- ไฟล์เก็บ Runlevel
[root@sysadmin ~]# cat /etc/inittab

- การเข้าใช้งาน Runlevel
[root@sysadmin ~]# init 5 เข้าใช้งาน X Windows
[root@sysadmin ~]# startx เข้าใช้งาน X Windows

- การตรวจสอบ Runlevel ทั้งหมด
[root@sysadmin ~]# systemctl list-units --type=target

UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
basic.target loaded active active Basic System
cryptsetup.target loaded active active Encrypted Volumes
getty.target loaded active active Login Prompts
local-fs-pre.target loaded active active Local File Systems (Pre)
local-fs.target loaded active active Local File Systems
multi-user.target loaded active active Multi-User System
network-online.target loaded active active Network is Online
network.target loaded active active Network
paths.target loaded active active Paths
remote-fs.target loaded active active Remote File Systems
slices.target loaded active active Slices
sockets.target loaded active active Sockets
sound.target loaded active active Sound Card
swap.target loaded active active Swap
sysinit.target loaded active active System Initialization
timers.target loaded active active Timers

LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type.

16 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.

---------------
- การสลับ Runlevel (กรณีมีทั้ง Text mode และ Graphic mode)
- การสลับมาใช้ Text Mode ตอนบู๊ตเข้าระบบ
# systemctl set-default multi-user.target

# systemctl get-default
multi-user.target

# reboot

--------------
- การสลับมาใช้ Graphic Mode (X Windows) ตอนบู๊ตเข้าระบบ
# systemctl set-default graphical.target
rm '/etc/systemd/system/default.target' ln -s '/usr/lib/systemd/system/graphical.target' '/etc/systemd/system/default.target'

# systemctl get-default
graphical.target

# reboot

----
ที่มา:
- http://www.putorius.net/2015/01/change-runlevel-on-centos-7-rhel-7.html
- https://linuxconfig.org/how-to-change-a-runlevel-on-rhel-7-linux-system