แพ็กเกจที่ต้องติดตั้งเพิ่มเติมหลังการติดตั้ง CentOS

แพ็กเกจที่ต้องติดตั้งเพิ่มเติมหลังการติดตั้ง CentOS

EPEL
- RHEL 7 / CentOS 7
yum install -y http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-5.noarch.rpm
rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-5.noarch.rpm

- CentOS 6.x
yum install -y http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
yum install -y http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

- ยกเลิกการติดตั้ง EPEL
yum remove epel-release

- HTOP, IOTOP
yum install -y htop
yum install -y iotop

- การใช้คำสั่งพิเศษ (internal)
vmstat -Sm 1
free -m

- Socker Statistic
[root@detcloud ~]# ss
State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port
ESTAB 0 0 192.168.56.2:ssh 192.168.56.1:51670

- Kernel slaballocator memory usage
[root@detcloud ~]# slabtop