การเพิ่ม Routing บน CentOS

ในกรณีมี Router หลายตัวผู้ดูแลระบบสามารถระบุว่าต้องการให้ลูกข่ายออกทางอินเตอร์เฟสไหนโดยการเพิ่มเติมเราต์ติ้ง ดังนี้
# route add default gw 192.168.1.254 eth0
or
# route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.1
or
# ip route add 192.168.1.0/24 dev eth0