การปรับให้ LAN Card ใบเดียวมีหลาย IP Address (CentOS 7)

การปรับให้ LAN Card ใบเดียวมีหลาย IP Address

ในการคอนฟิกระบบบางเคส มีข้อจำกัดในส่วนของ NIC หรือ LAN Card แนวทางนี้ผู้ดูแลระบบสามารถทำการเพิ่มหมายเลขไอพี เพิ่มเติมใน LAN Card ใบเดียวกัน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายบริการ ทั้งนี้ในการเลือกบริการใด รันที่หมายเลขไอพีใด ให้พิจารณาที่ความปลอดภัยของระบบเป็นหลัก

ตัวอย่างการกำหนดหลายไอพีบน LAN Card ใบเดียวกัน เช่น
Web Server IP : 192.168.1.2/24
FTP Server IP : 192.168.1.2/24
File Server IP : 172.16.10.1/25
Database IP: 10.10.100.1/25ขั้นตอนการกำหนดไอพี
1. เรียกใช้งานคำสั่ง nmtui
[root@arnut ~]# nmtui

2. เลือก Edit a connection

3. เลือกอินเตอร์เฟสที่ต้องการเพิ่มไอพี

4. คลิกเลือก Add... ส่วนของ IPv4 CONFIGURATION

5. แสดงส่วนของ IP Address ที่เพิ่มเสร็จแล้ว

6. คลิกปุ่ม OK และ Quit ตามลำดับ

7. สั่งรีสต๊าท LAN Card
[root@arnut ~]# systemctl restart network

8. ตรวจสอบไอพีด้วยคำสั่ง
[root@arnut ~]# ip addr
หรือ
[root@arnut ~]# ip addr | grep inet
หรือ
[root@arnut ~]# ifconfig


ทดสอบ ping IP
ping 192.168.1.3
ping 172.16.10.1
ping 10.10.10.10


Note.
กรณีต้องการปรับไอพีทางตรงสามารถใช้โปรแกรม vi หรือ vim เข้าไปปรับที่ไฟล์อินเตอร์เฟสโดยตรง

[root@arnut ~]# cd /etc/sysconfig/network-scripts/
[root@arnut network-scripts]# ls
vi inferface_name
เช่น
vi eth0
vi eth1
vi ifcfg-enp0s3
vi ifcfg-enp0s8

---
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=none
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=yes
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
NAME=enp0s3
UUID=00bfbbb5-ec95-4781-bb8a-3c2ab85cc791
ONBOOT=yes
DNS1=192.168.1.1
DNS2=8.8.8.8
DOMAIN=domaintest.local
HWADDR=08:00:27:B0:EA:C6
GATEWAY=192.168.1.1
IPADDR=192.168.1.2
PREFIX=24
IPADDR1=192.168.1.3
PREFIX1=24
IPADDR2=172.16.10.1
PREFIX2=16
IPADDR3=10.10.10.10
PREFIX3=24

IPV6_PEERDNS=yes
IPV6_PEERROUTES=yes

--------

หรือจะใช้เทคนิคการเพิ่มไอพีทางคำสั่ง ifconfig ได้เช่นกัน
เช่น
ifconfig interface_name:1 192.168.1.5/24 up
ifconfig interface_name:2 192.168.1.6/24 up
ifconfig interface_name:3 192.168.1.7/24 up
Write by A.Arnut Ruttanatirakul
(c) http://www.sysadmin.in.th
February 24, 2015