การปรับค่าเครือข่ายของ CentOS Linux 7

การปรับค่าเครือข่ายของ CentOS Linux 7, Network Configuration on CentOS 7

ในการปรับแต่งคอนฟิกของเซิร์ฟเวอร์โดยเฉพาะระบบปฎิบัติการ CentOS Linux มีวิธีการปรับแต่งค่าทางเครือข่ายได้ 5 วิธีด้วยกัน
1. ปรับแต่งไอพีผ่านทางหน้าจอคอนโซล (Terminal) โดยใช้โปรแกรม vi, vim, pico, nano, mcedit เป็นต้น โดยมีไฟล์ที่ต้องปรับแต่งดังนี้
/etc/hosts (Hostname)
/etc/sysconfig/network (Hostname, Gateway)
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 (Interface 1 - Public )
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 (Interface 2 - Private)
/etc/resolv.conf (DNS)

2. ปรับแต่งไอพีค่าผ่านทาง Text Mode Setup Utility ใช้สำหรับ CentOS รีลีส 6 ลงมา ปกติระบบจะไม่ได้ติดตั้งให้ SysAdmin ต้องทำการติดตั้งใช้งานด้วยตนเอง
* อ่านขั้นตอน การติดตั้ง Text Mode Setup Utility บน CentOS

3. ปรับแต่งไอพีผ่านทางโปรแกรม Control Panel เช่น Webmin, ISPConfig, Ajenti, ฯลฯ
* อ่านขั้นตอน การติดตั้ง Ajenti ระบบคอนโทรลพาเนลสำหรับบริหารจัดการ Linux

4. ปรับแต่งไอพีผ่านทางหน้าต่าง X Windows กรณีติดตั้งหน้าต่างเอ็กวินโดว์ไว้
* อ่านขั้นตอน การติดตั้ง X Windows บน CentOS 6.5 หรือ การติดตั้ง Mini X Windows บน CentOS

5. ปรับแต่งไอพีผ่านทางโปรแกรม Remote Control เช่น WinSCP, SecureCRT เป็นต้น

โดยหลังการติดตั้งท่านต้องทำการรีสต๊าทเครือข่ายใหม่ดังนี้
เปิด-บริการ
service network restart
หรือ
/etc/init.d/network restart
หรือ
ifconfig down eth1
ifconfig up eth1
ifdown eth1
ifup eth1

สต๊าทตอนบู๊ตเครื่อง
chkconfig network on
chkconfig --list
network 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off

ตรวจสอบดูรายละเอียดหมายเลขไอพีด้วยคำสั่ง
ifconfig eth0 (ดูอินเตอร์เฟส eth0)
ifconfig eth1 (ดูอินเตอร์เฟส eth1)
ifconfig (ดูทุกอินเตอร์เฟส)

การตรวจสอบหมายเลข MAC Address
ip addr (ตรวจรายละเอียดไอพีและ mac address)
arp -a
arp -n
ip addr show eth0

ตรวจสอบลิงค์
mii-tool eth0

การเพิ่มไอพีโดยตรง
ifconfig eth0 192.168.1.50/24 up
ifconfig eth0:1 192.168.1.50/24 up (2 ไอพีบนแลนใบเดียว)
ifconfig eth0:2 192.168.1.51/24 up (3 ไอพีบนแลนใบเดียว)

การเพิ่มเกตเวย์
route add default gw 192.168.1.1 eth0 (ออกทางอินเตอร์เฟส eth0)
route add default gw 10.10.10.1 eth1 (ออกทางอินเตอร์เฟส eth1)
หรือ
route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.1
ip route add 192.168.1.0/24 dev eth0


NEXT VERSION >> (CentOS Linux 7)หลังจากทราบวิธีการเปลี่ยนแปลงค่าไอพี และข้อมูลทางเครือข่ายพื้นฐานของระบบ CentOS 6.x ไปแล้ว สำหรับท่านที่ใช้งาน CetnOS รีลีส 7 ขึ้นไปการเปลี่ยนแปลงค่าอาจจะแตกต่างจากเดิมเล็กน้อย โดยในที่นี้ผู้เขียนขอแนนนำวิธีการปรับแต่งค่าเครือข่ายด้วยยูติลิตี้ที่ชื่อว่า Network Manager TUI โดยมีขั้นตอนการปรับแต่งดังนี้

1. พิมพ์คำสั่ง nmcli d เพื่อตรวจสอบ ระบบแสดงชื่ออินเตอร์เฟสที่ใช้งานอยู่ 2 อินเตอร์เฟสเป็น enp0s3 และ enp0s8 หรือชื่ออื่น เช่น em1 หรือ p4p1
[root@arnut ~]# nmcli d
DEVICE TYPE STATE CONNECTION
enp0s3 ethernet disconnected --
enp0s8 ethernet disconnected --
lo loopback unmanaged --

2. พิมพ์คำสั่ง nmtui เพือเรียกใช้งาน Network Manager
[root@arnut ~]# nmtui

3. เลือกรายการ Edit a connection เพื่อแก้ไขอินเตอร์เฟส

4. เลือกอินเตอร์เฟสที่ต้องการแก้ไข แล้วเลือก Edit

5. ระบบแสดงรายละเอียดอินเตอร์เฟสที่เลือก
หากรายละเอียดไอพีไม่ตรงกับเครือข่ายภายในให้ทำการปรับรายละเอียดตามต้องการ

6. ปรับ IPv4 CONFIGURATION เป็น Automatic
คลิกเลือก [x] Automatically connect

7. คลิกปุ่ม OK และ Quiz ตามลำดับ

8. พิมพ์คำสั่งสต๊าทอินเตอร์เฟส

[root@arnut ~]# systemctl restart network

9. พิมพ์คำสั่ง nmcli d เพื่อตรวจสอบ สังเกตุอินเตอร์เฟส enp0s3 แสดงเป็น connected

[root@arnut ~]# nmcli d
DEVICE TYPE STATE CONNECTION
enp0s3 ethernet connected enp0s3
enp0s8 ethernet disconnected --
lo loopback unmanaged --

ลิงค์เกี่ยวเนื่อง
- ฟรี คู่มือการติดตั้ง CentOS Linux 7.0 (ฉบับสมบูรณ์) 33 หน้า
- การจัดการบริการบน CentOS Linux 7.0 ด้วย Systemd
- แนวทางในการเลือกชนิดเซิร์ฟเวอร์ในขั้นตอนการติดตั้ง CentOS Linux 7.0
- ลิงค์ดาวน์โหลด CentOS Linux 7.0
- การรีเซ็ตรหัสผ่านบน CentOS Linux 7.0
- การติดตั้ง X Windows บน CentOS 6.5
- การติดตั้ง Mini X Windows บน CentOS
- การติดตั้ง X Windows บน CentOS 6.4
- groupinstall ลางลัดในการติดตั้งแพ็กเกจบน CentOS 6.4
- Ajenti ระบบคอนโทรลพาเนลสำหรับบริหารจัดการ Linux และ BSD Server

--
Write by Arnut Ruttanatirakul, Ph.D.
(c) 2014 by SysAdmin Knowledge
http://www.sysadmin.in.th
December 16, 2014