การทำ Remote Desktop ควบคุมลีนุกซ์เซิร์ฟเวอร์ระยะไกลด้วย xrdp

การทำ Remote Desktop ควบคุมลีนุกซ์เซิร์ฟเวอร์ด้วย xrdp

xrdp เป็นแพ็กเกจในการควบคุมเครื่องลีนุกซ์เซิร์ฟเวอร์ระยะไกล RDP (Remote desktop Protocol Server) สามารถนำไปติดตั้งใช้งานได้ฟรี โดย xrdp สามารถนำไปติดตั้งบนระบบ CentOS 7 / RHEL 7 สามารถดูรายละเอียดแพ็กเกจได้ที่ http://li.nux.ro

ขั้นตอนการติดตั้ง xrdp
* ก่อนการติดตั้ง xrdp ท่านต้องทำการติดตั้ง x windows ไว้ก่อนหน้าแล้ว
1. ทำการติดตั้งแพ็กเกจ xrdp ฝั่ง Linux Server
โดยทำการติดตั้ง EPEL และ nux Desktop repository

[root@server01 ~]# rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-2.noarch...
[root@server01 ~]# rpm -Uvh http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el7/x86_64/nux-dextop-release-0-5.e...


2. ทำการสร้างไฟล์ repository
[root@server01 ~]# vi /etc/yum.repos.d/xrdp.repo
name=xrdp
baseurl=http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el7/x86_64/
enabled=1
gpgcheck=0

3. สั่งติดตั้งแพ็กเกจด้วยคำสั่ง yum
[root@server01 ~]# yum -y install xrdp tigervnc-server


4. ทำการสต๊าทบริการ
[root@server01 ~]# systemctl start xrdp.service

5. ตรวจสอบแพ็กเกจด้วยคำสั่ง netstat (สังเกตหมายเลขพอร์ต 3389)
[root@server01 ~]# netstat -antup | grep xrdp
tcp 0 0 0.0.0.0:3389 0.0.0.0:* LISTEN 6121/xrdp
tcp 0 0 127.0.0.1:3350 0.0.0.0:* LISTEN 6120/xrdp-sesman

6. สั่งให้เซอร์วิสเปิดบริการตอนบู๊ตระบบ
[root@server01 ~]# systemctl enable xrdp.service
----
ทดสอบเข้าใช้งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (ฝั่ง Windows 7/8/2008/2012)
1. เรียกใช้งาน Remote Desktop Connection โดยกำหนดหมายเลข IP Address ของเครื่อง Linux Server
Start > Run > พิมพ์คำสั่ง mstsc > Enter2. ระบบแสดงหน้าต่าง Login to xrdp ให้ทำการป้อนชื่อเรียกและรหัสผ่านเครื่อง Linux Server
เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม OK


3. แสดงหน้าต่างล็อกอินเข้าระบบ Linux เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ
กรณีไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเครื่อง Linux Server ได้เนื่องจากเครื่องลีนุกซ์อาจเปิด Firewall
อยู่ ให้ทำการกำหนดให้ Firewall

[root@server01 ~]# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=3389/tcp
success
[root@server01 ~]# firewall-cmd --reload
success