ทูลฟรีสำหรับทำ Personal/Private Cloud Storage ใช้งานในองค์กร

CloudStorage_SYSADMIN

นอกจาก Cloud Storage สาธารณะที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ในบทความ รู้จัก Cloud Storage สาธารณะฟรีแล้ว หน่วยงานบางหน่วยงานต้องการติดตั้งระบบเก็บข้อมูลส่วนตัวไว้ในองค์กรตนเองในรูปแบบ Personal Cloud หรือ Private Cloud เพื่อง่ายแก่การควบคุมและบริหารจัดการ ทางออกนี้สามารถแก้ปัญหาได้โดยติดตั้งซอฟต์แวร์ Cloud Storage ด้วยตนเองโดยใช้ซอฟต์แวร์ฟรี อาทิ เช่น OwnCloud, Syncany, Seafile, SparkleShare เป็นต้น โดยซอฟต์แวร์เหล่านี้สามารถติดตั้งได้ทั้งระบบ Linux Server และ Windows Server ทั้งนี้ในการเลือกใช้งานขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และจำนวนผู้ใช้งานในหน่วยงาน

ตัวอย่างแนวทางการติดตั้ง กรณีใช้งาน OwnCloud
วิธีที่ 1 : กรณีใช้ Windows Server
NOS : Windows Server+IIS+PHP+MySQL/mariaDB+Private Cloud Storage (OwnCloud)
Client : ownCloud Client
or
NOS : Windows Server+XAMPP+Private Cloud Storage (OwnCloud)
Client : ownCloud Client
User Account: Sync from Active Directory / LDAP Server / RADIUS Server

วิธีที่ 2 : กรณีใช้ CentOS Linux Server
NOS : CentOS Linux + Apache + PHP + MySQL/mariaDB + Private Cloud Storage (OwnCloud)
Client : ownCloud Client
User Account: Sync from Active Directory / LDAP Server / RADIUS Server

วิธีที่ 3 : กรณีใช้ OpenNode Cloud
NOS : OpenNode + Private Cloud Storage (Linux Turnkey)
Client : ownCloud Client
User Account: Sync from Active Directory / LDAP Server / RADIUS Server

วิธีที่ 4 : กรณีใช้ Ubuntu Linux Server
NOS : Ubuntu Server + Apache + PHP + MySQL/mariaDB + Private Cloud Storage (OwnCloud)
Client : ownCloud Client
User Account: Sync from Active Directory / LDAP Server / RADIUS Server

วิธีที่ 5 : กรณีใช้ FreeBSD Server
NOS : FreeBSD + Apache + PHP + MySQL/mariaDB + Private Cloud Storage (OwnCloud)
Client : ownCloud Client
User Account: Sync from Active Directory / LDAP Server / RADIUS Server

ตัวอย่างทูลสำหรับทำ Personal/Private Cloud Storage ใช้งานในองค์กร
owncloud
ownCloud (http://owncloud.org)
ownCloud is a software system for what is commonly termed "file hosting". As such, ownCloud is very similar to the widely-used Dropbox, with the primary difference being that ownCloud is free and open-source, and thereby allowing anyone to install and operate it without charge on a private server, with no limits on storage space (except for hard disk capacity) or the number of connected clients.

Syncany
Syncany (http://www.syncany.org)
Syncany is an open-source cloud storage and filesharing application. It allows users to backup and share certain folders of their workstations using any kind of storage, e.g. FTP, Amazon S3 or Google Storage.

Seafile
Seafile (http://seafile.com/en/home/)
Seafile enables you to build private cloud for file sharing and collaboration among team members in your company/organization. First you create a file library in the web and upload files to it. Then you share it into a team or with another user. (GPL)

sparkleshare
SparkleShare (http://sparkleshare.org/)
SparkleShare is a collaboration and sharing tool that is designed to keep things simple and to stay out of your way. Setting up your own host to work with SparkleShare isn't very hard. Some tutorials haven been written about it. (GPL)

arkOS
Genesis (https://arkos.io/genesis/)
Genesis is a graphical server management app that runs on top of arkOS. Connect to your arkOS node from any computer and add sites and features, modify settings or view its statistics. (GPL)

RiakCS
Riak CS (http://basho.com/riak-cloud-storage/)
Riak CS (Cloud Storage) is simple, open source storage software built on top of Riak. It can be used to build public or private clouds, or as reliable storage to power applications and services

โชคดีในการติดตั้งระบบ และศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ :)
Write by Arnut Ruttanatirakul, Ph.D.
(c) 2014 by http://www.sysadmin.in.th
March 03, 2014