ตัวอย่างโปรแกรมทำ Web-base mail (ฟรี)

Web-base mail

ตัวอย่างโปรแกรมทำ Web-base mail (ฟรี)
- conjoon
- Citadel/UX (แนะนำ)
- T-dah (แนะนำ)
- Hastymail
- Horde (นิยม)
- Mailpile
- Open WebMail (แนะนำ)
- RainLoop
- Roundcube (นิยม)
- SquirrelMail (นิยม)
- WebMail Lite
- Zarafa (แนะนำ)
- Zimbra (นิยม)
- Xuheki