การตรวจสอบการใช้งานทรัพยากรเครือข่ายด้วย Munin บน CentOS 6.5

Munin, Network Monitoring, CentOS, Linux

Munin เป็นทูลประเภท network monitoring ใช้ในการตรวจสอบการใช้งานทรัพยากรบนระบบเครือข่ายว่าใช้งานไปขนาดไหน เต็มประสิทธิภาพไหม ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถวิเคราะห์ทิศทางการใช้งานทรัพยากรด้านเครือข่ายได้เช่นกัน ทั้งนี้ Munin สามารถสรุปรายงานเป็บแบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี ทำให้งานของผู้ดูแลระบบเครือข่ายสะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://munin-monitoring.org

* Munin เป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สสามารถนำไปติดตั้งใช้งานได้ฟรี **

ระบบปฏิบัติการที่สามารถติดตั้ง Munin ได้
- Red Hat Enterprise Linux
- CentOS
- Fedora
- FreeBSD
- Debian
- Ubuntu
- Mandriva
- Gentoo

ขั้นการติดตั้ง Munin บน CentOS 6.5
1. ทำการติดตั้งติดตั้งด้วยคำสั่ง yum
[root@moodle ~]# yum install -y munin munin-node

2. เข้าไปแก้ไขไฟล์คอนฟิก munin.conf
[root@moodle ~]# vi /etc/munin/munin.conf
dbdir /var/lib/munin
htmldir /var/www/html/munin
logdir /var/log/munin
rundir /var/run/munin

# Where to look for the HTML templates
tmpldir /etc/munin/templates

# a simple host tree
[moodle.sysadmin.in.th]
address 127.0.0.1
use_node_name yes

3. ทำการปรับแต่งคอนฟิกไฟล์ munin-node.conf
[root@moodle ~]# vi /etc/munin/munin-node.conf
log_level 4
log_file /var/log/munin-node/munin-node.log
pid_file /var/run/munin/munin-node.pid

host_name moodle.sysadmin.in.th
หรือ
host_name localhost.localdomain

4. สร้างไดเร็กทอรี่พร้อมกำหนดสิทธิ
mkdir -p /var/www/html/munin
chown munin:munin /var/www/html/munin

5. ทำการสต๊าท Munin พร้อมกำหนดให้ทำงานตอนบู๊ตระบบ
[root@moodle ~]# service httpd restart
[root@moodle ~]# service munin-node start

[root@moodle ~]# chkconfig munin-node on
or
[root@sysadmin ~]# chkconfig --levels 235 munin-node on
ตรวจสอบ
[root@moodle ~]# chkconfig --list munin-node
munin-node 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off

6. ทดสอบเข้าใช้งาน Munin
้http://IP_Address/munin/ หรือ http://www.domain.com/munin/
เช่น
http://192.168.1.6/munin/

7. ตัวอย่างหน้าต่างงานโปรแกรม Munin

ที่มาข้อมูล
- http://munin-monitoring.org/
- http://en.wikipedia.org/wiki/Munin

--
Write by A.Arnut Ruttanatirakul
(c) 2014 by SysAdmin Knowledge
http://www.sysadmin.in.th
January 08, 2014