Monitorix ทูลเฝ้าระวังระบบเครือข่ายตัวเล็กความสามารถสูง

Monitorix ทูลเฝ้าระวังระบบเครือข่ายตัวเล็กความสามารถสูง, Network Monitoring, Linux

Monitorix เป็นทูลสำหรับเฝ้าระวังระบบเครือข่าย (Network Monitoring) ขนาดเล็กความสามารถสูง สามารถติดตั้งใช้งานได้ทั้งระบบ Linux และ Unix Server มีลิขสิทธิ์แบบโอเพ่นซอร์ส ผู้ดูแลระบบสามารถนำไปติดตั้งใช้งานได้ฟรี

ความสามารถของ Monitorix
- ใช้แสดงค่าเฉลี่ยการทำงานของระบบ
- การใช้งานเคอร์เนล
- การใช้งานหน่วยประมวลผลกลาง
- แสดงกราฟของระบบ HP ProLiant
- แสดงกราฟของ LM-Sensors และ GPU
- แสดงกราฟของ NVIDIA
- แสดงกราฟของ Disk drive
- แสดงกราฟของ Filesystem usage และ I/O activity
- แสดงกราฟของ Network traffic
- แสดงกราฟของ System services
- แสดงสถิติการใช้งาน Mail
- แสดงกราฟสถิติการใช้งาน Network port
- แสดงสถิติการใช้งานของผู้ใช้งาน Users using (SSH/Login/Telnet, Samba และ Netatalk)
- แสดงสถิติการใช้งาน FTP
- แสดงสถิติการใช้งาน Apache
- แสดงสถิติการใช้งาน Nginx
- แสดงสถิติการใช้งาน Lighttpd
- แสดงสถิติการใช้งาน MySQL
- แสดงสถิติการใช้งาน Squid Proxy
- แสดงสถิติการใช้งาน NFS server
- แสดงสถิติการใช้งาน NFS client
- แสดงสถิติการใช้งาน BIND server
- แสดงสถิติการใช้งาน NTP
- แสดงสถิติการใช้งาน Fail2ban
- แสดงสถิติการใช้งาน Icecast Streaming Media Server
- แสดงสถิติการใช้งาน Raspberry Pi sensor
- แสดงสถิติการใช้งาน Alternative PHP Cache
- แสดงสถิติการใช้งาน Memcached
- แสดงสถิติการใช้งาน Wowza Media Server
- สนับสนุนการทำ monitoring remote servers
- สนับสนุน monitoring (as gateway) the Internet traffic of LAN devices
- สามารถตั้งระบบแจ้งเตือนระบบ
- เรียกใช้งานผ่านทางเว็บเบราเซอร์โดยเรียกเป็นไอพี อีกทั้งสามารถทำ user authentication ได้
- สามารถสรุปสถิติการใช้งานเป็นรายวัน รายเดือน และรายปี
- สามารถติดตั้งได้ทั้งระบบ GNU/Linux, FreeBSD, OpenBSD และ NetBSD

>> การติดตั้ง Monitorix บน CentOS
>> หรือดูรายละเอียดได้ในหนังสือ ติดตั้งและบริหารเซิร์ฟเวอร์องค์กรด้วย CentOS Linux (เล่ม 1)

ตัวอย่างหน้าจอ Monitorix
ที่มาข้อมูล
- http://www.monitorix.org
- http://en.wikipedia.org/wiki/Monitorix

--
Write by A.Arnut Ruttanatirakul
(c) 2013 by SysAdmin Knowledge
http://www.sysadmin.in.th
December 17, 2013