ตรวจสอบแพ็กเกจดีฟอลต์หลังการติดตั้ง CentOS 6.5

แพ็กเกจดีฟอลต์หลังการติดตั้ง CentOS 6.5

แพ็กเกจดีฟอลต์หลังการติดตั้ง CentOS 6.5 สามารถตรวจสอบด้วยคำสั่ง
[root@det ~]# cat install.log
Installing libgcc-4.4.7-4.el6.x86_64
warning: libgcc-4.4.7-4.el6.x86_64: Header V3 RSA/SHA1 Signature, key ID c105b9de: NOKEY
Installing setup-2.8.14-20.el6_4.1.noarch
Installing filesystem-2.4.30-3.el6.x86_64
Installing basesystem-10.0-4.el6.noarch
Installing ncurses-base-5.7-3.20090208.el6.x86_64
Installing kernel-firmware-2.6.32-431.el6.noarch
Installing tzdata-2013g-1.el6.noarch
Installing nss-softokn-freebl-3.14.3-9.el6.x86_64
Installing glibc-common-2.12-1.132.el6.x86_64
Installing glibc-2.12-1.132.el6.x86_64
Installing ncurses-libs-5.7-3.20090208.el6.x86_64
Installing bash-4.1.2-15.el6_4.x86_64
Installing libattr-2.4.44-7.el6.x86_64
Installing libcap-2.16-5.5.el6.x86_64
Installing zlib-1.2.3-29.el6.x86_64
Installing info-4.13a-8.el6.x86_64
Installing popt-1.13-7.el6.x86_64
Installing chkconfig-1.3.49.3-2.el6_4.1.x86_64
Installing audit-libs-2.2-2.el6.x86_64
Installing libcom_err-1.41.12-18.el6.x86_64
Installing libacl-2.2.49-6.el6.x86_64
Installing db4-4.7.25-18.el6_4.x86_64
Installing nspr-4.10.0-1.el6.x86_64
Installing nss-util-3.15.1-3.el6.x86_64
Installing readline-6.0-4.el6.x86_64
Installing libsepol-2.0.41-4.el6.x86_64
Installing libselinux-2.0.94-5.3.el6_4.1.x86_64
Installing sed-4.2.1-10.el6.x86_64
Installing shadow-utils-4.1.4.2-13.el6.x86_64
Installing bzip2-libs-1.0.5-7.el6_0.x86_64
Installing findutils-4.4.2-6.el6.x86_64
Installing libselinux-utils-2.0.94-5.3.el6_4.1.x86_64
Installing checkpolicy-2.0.22-1.el6.x86_64
Installing cpio-2.10-11.el6_3.x86_64
Installing which-2.19-6.el6.x86_64
Installing libxml2-2.7.6-14.el6.x86_64
Installing pth-2.0.7-9.3.el6.x86_64
Installing tcp_wrappers-libs-7.6-57.el6.x86_64
Installing sysvinit-tools-2.87-5.dsf.el6.x86_64
Installing libtasn1-2.3-3.el6_2.1.x86_64
Installing p11-kit-0.18.5-2.el6.x86_64
Installing p11-kit-trust-0.18.5-2.el6.x86_64
Installing ca-certificates-2013.1.94-65.0.el6.noarch
Installing device-mapper-persistent-data-0.2.8-2.el6.x86_64
Installing nss-softokn-3.14.3-9.el6.x86_64
Installing libnih-1.0.1-7.el6.x86_64
Installing upstart-0.6.5-12.el6_4.1.x86_64
Installing file-5.04-15.el6.x86_64
Installing gmp-4.3.1-7.el6_2.2.x86_64
Installing libusb-0.1.12-23.el6.x86_64
Installing MAKEDEV-3.24-6.el6.x86_64
Installing libutempter-1.1.5-4.1.el6.x86_64
Installing psmisc-22.6-15.el6_0.1.x86_64
Installing net-tools-1.60-110.el6_2.x86_64
Installing vim-minimal-7.2.411-1.8.el6.x86_64
Installing tar-1.23-11.el6.x86_64
Installing procps-3.2.8-25.el6.x86_64
Installing db4-utils-4.7.25-18.el6_4.x86_64
Installing e2fsprogs-libs-1.41.12-18.el6.x86_64
Installing libss-1.41.12-18.el6.x86_64
Installing pinentry-0.7.6-6.el6.x86_64
Installing binutils-2.20.51.0.2-5.36.el6.x86_64
Installing m4-1.4.13-5.el6.x86_64
Installing diffutils-2.8.1-28.el6.x86_64
Installing make-3.81-20.el6.x86_64
Installing dash-0.5.5.1-4.el6.x86_64
Installing ncurses-5.7-3.20090208.el6.x86_64
Installing groff-1.18.1.4-21.el6.x86_64
Installing less-436-10.el6.x86_64
Installing coreutils-libs-8.4-31.el6.x86_64
Installing gzip-1.3.12-19.el6_4.x86_64
Installing cracklib-2.8.16-4.el6.x86_64
Installing cracklib-dicts-2.8.16-4.el6.x86_64
Installing coreutils-8.4-31.el6.x86_64
Installing pam-1.1.1-17.el6.x86_64
Installing module-init-tools-3.9-21.el6_4.x86_64
Installing hwdata-0.233-9.1.el6.noarch
Installing redhat-logos-60.0.14-12.el6.centos.noarch
Installing plymouth-scripts-0.8.3-27.el6.centos.x86_64
Installing libpciaccess-0.13.1-2.el6.x86_64
Installing nss-3.15.1-15.el6.x86_64
Installing nss-sysinit-3.15.1-15.el6.x86_64
Installing nss-tools-3.15.1-15.el6.x86_64
Installing openldap-2.4.23-32.el6_4.1.x86_64
Installing logrotate-3.7.8-17.el6.x86_64
Installing libedit-2.11-4.20080712cvs.1.el6.x86_64
Installing gdbm-1.8.0-36.el6.x86_64
Installing mingetty-1.08-5.el6.x86_64
Installing keyutils-libs-1.4-4.el6.x86_64
Installing krb5-libs-1.10.3-10.el6_4.6.x86_64
Installing openssl-1.0.1e-15.el6.x86_64
Installing libssh2-1.4.2-1.el6.x86_64
Installing libcurl-7.19.7-37.el6_4.x86_64
Installing gnupg2-2.0.14-6.el6_4.x86_64
Installing gpgme-1.1.8-3.el6.x86_64
Installing curl-7.19.7-37.el6_4.x86_64
Installing rpm-libs-4.8.0-37.el6.x86_64
Installing rpm-4.8.0-37.el6.x86_64
Installing fipscheck-lib-1.2.0-7.el6.x86_64
Installing fipscheck-1.2.0-7.el6.x86_64
Installing mysql-libs-5.1.71-1.el6.x86_64
Installing ethtool-3.5-1.el6.x86_64
Installing pciutils-libs-3.1.10-2.el6.x86_64
Installing plymouth-core-libs-0.8.3-27.el6.centos.x86_64
Installing libcap-ng-0.6.4-3.el6_0.1.x86_64
Installing libffi-3.0.5-3.2.el6.x86_64
Installing python-2.6.6-51.el6.x86_64
Installing python-libs-2.6.6-51.el6.x86_64
Installing python-pycurl-7.19.0-8.el6.x86_64
Installing python-urlgrabber-3.9.1-9.el6.noarch
Installing pygpgme-0.1-18.20090824bzr68.el6.x86_64
Installing rpm-python-4.8.0-37.el6.x86_64
Installing python-iniparse-0.3.1-2.1.el6.noarch
Installing slang-2.2.1-1.el6.x86_64
Installing newt-0.52.11-3.el6.x86_64
Installing newt-python-0.52.11-3.el6.x86_64
Installing ustr-1.0.4-9.1.el6.x86_64
Installing libsemanage-2.0.43-4.2.el6.x86_64
Installing libaio-0.3.107-10.el6.x86_64
Installing pkgconfig-0.23-9.1.el6.x86_64
Installing gamin-0.1.10-9.el6.x86_64
Installing glib2-2.26.1-3.el6.x86_64
Installing shared-mime-info-0.70-4.el6.x86_64
Installing libuser-0.56.13-5.el6.x86_64
Installing grubby-7.0.15-5.el6.x86_64
Installing yum-metadata-parser-1.1.2-16.el6.x86_64
Installing yum-plugin-fastestmirror-1.1.30-14.el6.noarch
Installing yum-3.2.29-40.el6.centos.noarch
Installing dbus-glib-0.86-6.el6.x86_64
Installing dhcp-common-4.1.1-38.P1.el6.centos.x86_64
Installing centos-release-6-5.el6.centos.11.1.x86_64
Installing policycoreutils-2.0.83-19.39.el6.x86_64
Installing iptables-1.4.7-11.el6.x86_64
Installing iproute-2.6.32-31.el6.x86_64
Installing iputils-20071127-17.el6_4.2.x86_64
Installing util-linux-ng-2.17.2-12.14.el6.x86_64
Installing initscripts-9.03.40-2.el6.centos.x86_64
Installing udev-147-2.51.el6.x86_64
Installing device-mapper-libs-1.02.79-8.el6.x86_64
Installing device-mapper-1.02.79-8.el6.x86_64
Installing device-mapper-event-libs-1.02.79-8.el6.x86_64
Installing openssh-5.3p1-94.el6.x86_64
Installing device-mapper-event-1.02.79-8.el6.x86_64
Installing lvm2-libs-2.02.100-8.el6.x86_64
Installing cryptsetup-luks-libs-1.2.0-7.el6.x86_64
Installing device-mapper-multipath-libs-0.4.9-72.el6.x86_64
Installing kpartx-0.4.9-72.el6.x86_64
Installing libdrm-2.4.45-2.el6.x86_64
Installing plymouth-0.8.3-27.el6.centos.x86_64
Installing rsyslog-5.8.10-8.el6.x86_64
Installing cyrus-sasl-2.1.23-13.el6_3.1.x86_64
Installing postfix-2.6.6-2.2.el6_1.x86_64
Installing cronie-anacron-1.4.4-12.el6.x86_64
Installing cronie-1.4.4-12.el6.x86_64
Installing crontabs-1.10-33.el6.noarch
Installing iptables-ipv6-1.4.7-11.el6.x86_64
Installing selinux-policy-3.7.19-231.el6.noarch
Installing kbd-misc-1.15-11.el6.noarch
Installing kbd-1.15-11.el6.x86_64
Installing dracut-004-335.el6.noarch
Installing dracut-kernel-004-335.el6.noarch
Installing kernel-2.6.32-431.el6.x86_64
Installing fuse-2.8.3-4.el6.x86_64
Installing selinux-policy-targeted-3.7.19-231.el6.noarch
Installing system-config-firewall-base-1.2.27-5.el6.noarch
Installing device-mapper-multipath-0.4.9-72.el6.x86_64
Installing cryptsetup-luks-1.2.0-7.el6.x86_64
Installing lvm2-2.02.100-8.el6.x86_64
Installing openssh-clients-5.3p1-94.el6.x86_64
Installing openssh-server-5.3p1-94.el6.x86_64
Installing mdadm-3.2.6-7.el6.x86_64
Installing b43-openfwwf-5.2-4.el6.noarch
Installing dhclient-4.1.1-38.P1.el6.centos.x86_64
Installing iscsi-initiator-utils-6.2.0.873-10.el6.x86_64
Installing passwd-0.77-4.el6_2.2.x86_64
Installing authconfig-6.1.12-13.el6.x86_64
Installing grub-0.97-83.el6.x86_64
Installing efibootmgr-0.5.4-11.el6.x86_64
Installing sudo-1.8.6p3-12.el6.x86_64
Installing audit-2.2-2.el6.x86_64
Installing e2fsprogs-1.41.12-18.el6.x86_64
Installing xfsprogs-3.1.1-14.el6.x86_64
Installing acl-2.2.49-6.el6.x86_64
Installing attr-2.4.44-7.el6.x86_64
Installing bridge-utils-1.2-10.el6.x86_64
Installing rootfiles-8.1-6.1.el6.noarch
*** FINISHED INSTALLING PACKAGES ***
(END)

หรือหากต้องการตรวจสอบว่ามีบริการอะไรรันอยู่บ้างให้ตรวจสอบด้วยคำสั่ง
[root@det ~]# service --status-all
auditd (pid 977) is running...
crond (pid 1148) is running...
Table: filter
Chain INPUT (policy ACCEPT)
num target prot opt source destination
1 ACCEPT all ::/0 ::/0 state RELATED,ESTABLISHED
2 ACCEPT icmpv6 ::/0 ::/0
3 ACCEPT all ::/0 ::/0
4 ACCEPT tcp ::/0 ::/0 state NEW tcp dpt:22
5 REJECT all ::/0 ::/0 reject-with icmp6-adm-prohibited

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
num target prot opt source destination
1 REJECT all ::/0 ::/0 reject-with icmp6-adm-prohibited

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
num target prot opt source destination

iptables: Firewall is not running.
iscsi is stopped
iscsid is stopped
lvmetad is stopped
mdmonitor is stopped
multipathd is stopped
netconsole module not loaded
Configured devices:
lo eth0 eth1
Currently active devices:
lo eth0 eth1
master (pid 1138) is running...
rdisc is stopped
restorecond is stopped
rsyslogd (pid 993) is running...
sandbox is stopped
saslauthd is stopped
openssh-daemon (pid 1060) is running...
(END)

หากต้องการตรวจสอบว่ามีบริการอะไรรันอยู่ level ไหนให้ตรวจสอบด้วยคำสั่ง
[root@det ~]# chkconfig --list
auditd 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off
blk-availability 0:off 1:on 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off
crond 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off
ip6tables 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off
iptables 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off
iscsi 0:off 1:off 2:off 3:on 4:on 5:on 6:off
iscsid 0:off 1:off 2:off 3:on 4:on 5:on 6:off
lvm2-monitor 0:off 1:on 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off
mdmonitor 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off
multipathd 0:off 1:off 2:off 3:off 4:off 5:off 6:off
netconsole 0:off 1:off 2:off 3:off 4:off 5:off 6:off
netfs 0:off 1:off 2:off 3:on 4:on 5:on 6:off
network 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off
postfix 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off
rdisc 0:off 1:off 2:off 3:off 4:off 5:off 6:off
restorecond 0:off 1:off 2:off 3:off 4:off 5:off 6:off
rsyslog 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off
saslauthd 0:off 1:off 2:off 3:off 4:off 5:off 6:off
sshd 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off
udev-post 0:off 1:on 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off

--
Write by A.Arnut Ruttanatirakul
(c) 2013 by SysAdmin Knowledge
http://www.sysadmin.in.th
December 04, 2013