การค้นหาไฟล์ด้วยหมายเลข inode

การค้นหาไฟล์ด้วยหมายเลข inode

# find /etc -type f -inum 51942