ตรวจสอบพื้นที่ Hard Disk

ตรวจสอบพื้นที่ Hard Disk

ตรวจสอบพื้นที่ Hard Disk ให้ใช้คำสั่งเหล่านี้

[root@cloud01 ~]# df

[root@cloud01 ~]# df -h