การเปลี่ยน Linux Policy

การเปลี่ยน Linux Policy
1. เข้าไปแก้ไขไฟล์ /etc/selinux/config
# vi /etc/selinux/config

2. ทำการแก้ไขบรรทรร SELINUX เปลี่ยนจาก enforcing เป็น disabled

# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
# enforcing – SELinux security policy is enforced.
# permissive – SELinux prints warnings instead of enforcing.
# disabled – No SELinux policy is loaded.
#SELINUX=enforcing
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= can take one of these two values:
# targeted – Targeted processes are protected,
# mls – Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted