การติดตั้ง Time Server บน CentOS 6.4

ntp, time server, CentOS

การติดตั้ง Time Server บน CentOS Linux
******************************
ขั้นตอน
1. ตรวจสอบก่อนเลยว่าแพ็กเกจ NTP ถูกติดตั้งหรือยัง
- CentOS
[root@logs ~]# rpm -q ntp
package ntp is not installed

2. หากยังไม่ติดตั้งให้ติดตั้งด้วยคำสั่ง
[root@logs ~]# yum install -y ntp

3. ปรับแต่งไฟล์คอนฟิก โดยเพิ่มไอพีของหน่วยงานเทียบเวลาในประเทศไทย
** โดเมนและไอพีของ NTP Server สำหรับเทียบฐานเวลาในไทย ที่นิยมใช้งานกัน
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
time1.nimt.or.th = 203.185.69.60
time2.nimt.or.th = 203.185.69.59
กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ
time1.navy.mi.th = 125.25.206.243
time2.navy.mi.th = 57.97.113.3
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
clock.nectec.or.th = 203.185.67.115
--------------------------------------------------------
[root@logs ~]# vi /etc/ntp.conf

# Hosts on local network are less restricted.
restrict 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap

# Use public servers from the pool.ntp.org project.
# Please consider joining the pool (http://www.pool.ntp.org/join.html).
#server 0.centos.pool.ntp.org
#server 1.centos.pool.ntp.org
#server 2.centos.pool.ntp.org
server 203.185.69.60
server 203.185.69.59
server 125.25.206.243
server 57.97.113.3
server 203.185.67.115

4. สั่งสต๊าท Time Server
[root@logs ~]# service ntpd restart
Starting ntpd: [ OK ]

5. กำหนดให้ NTP ทำงานตอนบู๊ตระบบ
[root@logs ~]# chkconfig ntpd on
[root@logs ~]# chkconfig --list ntp
ntpd 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off

6. ตรวจสอบการทำงานของ NTP
[root@logs ~]# ntpq -p

remote refid st t when poll reach delay offset jitter
==============================================================================
203.185.69.60 .PPS. 1 u 16 64 7 28.081 1432157 1.905
203.185.69.59 .IRIG. 1 u 15 64 7 21.120 1432157 0.359
node-14vn.pool- .PPS. 1 u 140 64 4 416.943 1432176 0.000
57.97.113.3 .INIT. 16 u 8 64 0 0.000 0.000 0.000
clock.nectec.or .GPS. 1 u 7 64 7 22.481 1432157 1.545

7. กำหนด Firewall ให้ ntp สามารถผ่านได้
[root@logs ~]# vi /etc/sysconfig/iptables
-A RH-Firewall-1-INPUT -s 192.168.1.0/24 -m state --state NEW -p udp --dport 123 -j ACCEPT

--
Write by SysAdmin Knowledge
http://www.sysadmin.in.th
October 01, 2013